Cyclone® V FPGA และ SoC FPGA

Cyclone® V FPGA มีพลังงานรวมที่ต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ความสามารถในการบูรณาการลอจิกที่มีประสิทธิภาพ เครื่องรับส่งสัญญาณในตัวในรูปแบบต่างๆ และ SoC FPGA ในรูปแบบต่างๆ ที่มีระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS) ที่ใช้ ARM* แนะนำให้ใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานและการออกแบบเน้น Intel Edge

เลือกจากรูปแบบต่อไปนี้: Cyclone® V E FPGA พร้อมลอจิกอย่างเดียว, Cyclone® V GX FPGA พร้อมเครื่องรับส่งสัญญาณ 3.125 Gbps, Cyclone® V GT FPGA พร้อมเครื่องรับส่งสัญญาณ 6.144 Gbps, Cyclone® V SE SoC FPGA พร้อมระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS) ที่ใช้ ARM* และลอจิก, Cyclone® V SX SoC FPGA พร้อม HPS ที่ใช้ ARM* และเครื่องรับสัญญาณ 3.125 Gbps และ Cyclone® V ST SoC FPGA พร้อม HPS ที่ใช้ ARM* และเครื่องรับสัญญาณ 6.144 Gbps

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

Cyclone® V FPGA และ SoC FPGA

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

โลโก้ OpenCL และ OpenCL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งใช้งานภายใต้การอนุญาตของ Khronos