ข้อกำหนดการใช้งานของ intel.com

แก้ไขล่าสุด: 1 เม.ย. 2021

1. การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่จัดทำโดยและผ่านเว็บไซต์นี้จัดทำโดย Intel Corporation และบริษัทในเครือ (“Intel”) สำหรับการใช้งานโดยลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน และพาร์ทเนอร์ของระบบนิเวศ และมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและข้อมูลเท่านั้น การเข้าถึง เรียกดู หรือใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจมาพร้อมกับเนื้อหาที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด") หากคุณเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในนามของนิติบุคคล คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจที่จะยอมรับข้อกำหนดในนามของนิติบุคคลนั้นและผูกมัดนิติบุคคลนั้นกับข้อกำหนด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดนี้ โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์

2. ขอบเขตของข้อกำหนด การปรับเปลี่ยน การแปล

2.1 การมีผลบังคับใช้: ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลกับเว็บไซต์ทั้งหมดที่มีการโพสต์ แสดง หรืออ้างอิงข้อกำหนดเหล่านี้ ("เว็บไซต์") ไม่ว่าเว็บไซต์จะได้รับการสนับสนุน จัดการ หรือโฮสต์โดย Intel หรือบุคคลที่สาม ข้อกำหนดเหล่านี้ยังมีผลกับทรัพยากรและเครื่องมือใดๆ ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ซอฟต์แวร์ พื้นที่ดาวน์โหลด พื้นที่วิจัย ฟอรัมชุมชน ห้องแชท บล็อก เว็บไซต์แบ่งปัน และข้อมูลผลิตภัณฑ์ สุดท้าย ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลใช้กับเอกสารที่มีอยู่บนเว็บไซต์ เช่น เอกสารไวท์เปเปอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูล และเอกสารข้อมูลจำเพาะ จากนี้ไป เนื้อหาทั้งหมดที่จัดหาให้บนเว็บไซต์จะเรียกว่า "เนื้อหา"

2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาและเว็บไซต์ย่อย: เนื้อหาหรือเว็บไซต์ย่อยบางอย่างที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับพวกเขา การเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาหรือเว็บไซต์ย่อยเหล่านั้น แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้และยังคงมีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาและเว็บไซต์ย่อยเหล่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า ตามขอบเขตที่ข้อกำหนดเหล่านี้ขัดแย้งหรือถูกแทนที่โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้และควบคุม

2.3 การเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตข้อกำหนด: Intel อาจแต่ไม่จำเป็นต้อง แทนที่ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ (“ข้อกำหนดที่แก้ไข”) ข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลเมื่อโพสต์โดย Intel และการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของคุณหลังจากการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไข จะถือว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข วันที่ที่มีการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขจะระบุไว้ที่จุดเริ่มต้นของข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไข คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์และเนื้อหา

2.4 คำแปลข้อกำหนด: ในกรณีที่ Intel ได้ให้คำแปลของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษ คุณยอมรับว่าฉบับแปลนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และเวอร์ชันภาษาอังกฤษของข้อกำหนดเหล่านี้จะควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ Intel หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปล ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับและควบคุม

2.5 การแก้ไขเว็บไซต์และเนื้อหา: Intel อาจ แต่ไม่จำเป็นต้อง แทนที่ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ลบ ปิดการใช้งาน หรือระงับเว็บไซต์ เนื้อหา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ชั่วคราวหรือถาวร ในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ฟังก์ชัน ข้อกำหนด และการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่อธิบายไว้ในหรือแสดงบนเว็บไซต์หรือเนื้อหา

3. ความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งไปยัง Intel ผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาถูกควบคุมโดยประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ของ Intel ซึ่งอธิบายวิธีที่ Intel รวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ แสดงว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Intel แล้ว

3.2 บัญชีสมาชิก รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย: การเข้าถึงเนื้อหาและ/หรือเว็บไซต์ย่อยบางอย่างอาจต้องการให้คุณสร้างบัญชีสมาชิกและเลือกรหัสผ่าน เป็นเงื่อนไขการใช้เนื้อหาและเว็บไซต์ย่อยเหล่านั้นว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนบัญชีมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน บัญชีของคุณเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้บัญชีของคุณ หรือคุณไม่สามารถใช้บัญชีของบุคคลอื่นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Intel ทราบทันทีเมื่อมีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

3.3 การใช้บัญชีในทางที่ผิด: Intel จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับความสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการที่บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Intel ขอสงวนสิทธิ์ให้คุณรับผิดต่อการสูญเสียที่ Intel หรือบุคคลที่สามได้รับอันเนื่องมาจากการที่บุคคลอื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

3.4 การปิดใช้งานหรือการระงับบัญชี: Intel มีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานหรือระงับบัญชีใดๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

4. การใช้เว็บไซต์และเนื้อหา

4.1 ห้ามใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม: คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนด คุณต้องไม่:

4.1.1 อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ล่วงละเมิด ข่มเหง ทรมาน หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ใส่ร้าย ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง หรือความรังเกียจเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรืออย่างอื่น

4.1.2 ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อสะกดรอยตามหรือก่อกวนหรือทำร้ายผู้อื่น

4.1.3 ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจ้าหน้าที่ของ Intel หัวหน้าฟอรัม ผู้แนะนำ หรือโฮสต์ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ Intel หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้อื่น ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกิจกรรมต้องห้าม

4.1.4 ปลอมแปลงส่วนหัวหรือจัดการอย่างอื่นเพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรือเนื้อหา

4.1.5 อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายโอน หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะเผยแพร่ภายใต้กฎหมายใดๆ หรือภายใต้สัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้รับมอบหมาย (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับทราบหรือได้รับการเปิดเผยอันเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงานหรือภายใต้สัญญารักษาความลับ)

4.1.6 อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่ง หรือทำให้เนื้อหาใดๆ ปรากฏทั่วไป ซึ่งละเมิดหรือยักยอกสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของ Intel หรือบุคคลที่สาม

4.1.7 อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขาย เมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ แผนการแบบพีระมิด หรือการชักชวนรูปแบบอื่นใดปรากฏต่อคนทั่วไป

4.1.8 อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่ง หรือทำให้เนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ปรากฏต่อคนทั่วไป

4.1.9 ใช้เว็บไซต์หรือวัสดุในลักษณะใดๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน เพิ่มภาระ หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของ Intel เสียหาย ฝ่าฝืนข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือ รบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลอื่น

4.1.10 หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีข้อจำกัดการใช้งานหรือการจำกัดการเข้าถึงที่เว็บไซต์หรือเนื้อหาใช้ หรือพยายามเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Intel หรือเนื้อหา ผ่านการแฮ็ก การขุดรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด หรือรับหรือพยายามรับวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจให้มีให้ผ่านทางเว็บไซต์หรือเนื้อหา

4.1.11 ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อบังคับที่ประกาศใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา กฎเกณฑ์ใดๆ ของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในประเทศหรืออื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนิวยอร์ก Stock Exchange, American Stock Exchange หรือ NASDAQ และข้อบังคับใดๆ ที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

4.1.12 ให้การสนับสนุนด้านวัสดุหรือทรัพยากร (หรือปกปิดหรือปิดบังลักษณะ ที่ตั้ง แหล่งที่มา หรือความเป็นเจ้าของในการสนับสนุนด้านวัสดุหรือทรัพยากร) ให้กับองค์กรใดๆ ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ

4.1.13 ลบประกาศลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่วางอยู่บนเว็บไซต์หรือวัสดุ

4.1.14 ทำการค้นหาอัตโนมัติกับระบบของ Intel (ยกเว้นบริการค้นหาแบบรวมศูนย์ที่ไม่เป็นภาระ) ซึ่งรวมถึงการใช้ "บอท" อัตโนมัติ ตัวตรวจสอบลิงก์ หรือสคริปต์อื่นๆ หรือเทคโนโลยีการขูดเว็บ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Intel

4.1.15 ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือดำเนินการบริการที่แข่งขันหรือขัดขวางการทำงานของ Intel

4.1.16 เหมืองข้อความ เหมืองข้อมูล หรือข้อมูลเมตาเก็บเกี่ยวจากเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือ

4.1.17 ดาวน์โหลดเว็บไซต์หรือเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในลักษณะที่เป็นระบบหรือสม่ำเสมอหรือเพื่อสร้างเนื้อหารวมกันที่ประกอบด้วยส่วนย่อยทั้งหมดหรือของเนื้อหาของเว็บไซต์หรือเนื้อหา ในรูปแบบใดก็ตาม

4.2 การบังคับใช้: การบังคับใช้ส่วนนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว และการไม่สามารถบังคับใช้ส่วนนี้ในบางกรณีไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์การบังคับใช้ในกรณีอื่นๆ นอกจากนี้ ส่วนนี้ไม่ได้สร้างสิทธิ์ในการดำเนินการส่วนตัวในส่วนของบุคคลที่สามหรือความคาดหวังตามสมควรว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาจะไม่มีเนื้อหาหรือการดำเนินการใดๆ ที่ห้ามโดยส่วนนี้

5. สิทธิที่สงวนไว้ สิทธิบัตร

5.1 สิทธิที่สงวนไว้: คุณรับทราบและตกลงว่า Intel หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ทางกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในและต่อเว็บไซต์และเนื้อหา และเว็บไซต์และเนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกและข้อกำหนดในสนธิสัญญา ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเนื้อหาหรือตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือการอนุญาตสำหรับเนื้อหา (ก) ไม่มีสิทธิ์ในใบอนุญาตหรือสิทธิ์อื่นใดที่มอบให้คุณภายใต้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการค้า ข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ว่าจะโดยนัย การปิดปากหรืออย่างอื่น และ (ข) คุณไม่สามารถแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ อนุญาต สร้างงานลอกเลียนแบบจาก โอน หรือขายเว็บไซต์หรือเนื้อหา การใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ของ Intel หรือบุคคลที่สาม สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ อาจละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ และอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา

5.2 สิทธิบัตร: คุณไม่สามารถใช้หรืออำนวยความสะดวกการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สิทธิบัตรหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Intel การที่คุณใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาแสดงว่า คุณตกลงที่จะให้สิทธิ์ในใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดและไม่มีค่าลิขสิทธิ์สำหรับการอ้างสิทธิ์ในสิทธิบัตรใดๆ ซึ่งรวมถึงหัวข้อที่เปิดเผยในเว็บไซต์หรือเนื้อหาแก่ Intel (และให้สิทธิ์แก่ Intel ในที่นี้) และตกลงไม่ทำการเรียกร้องใดๆ สำหรับการละเมิดสิทธิบัตรตามการเรียกร้องสิทธิบัตรดังกล่าว

6. ประกาศเกี่ยวกับเนื้อหา

6.1 เครื่องหมายการค้า: ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ เครื่องหมายการค้า และคุณลักษณะอื่นๆ ของแบรนด์ (“เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงหรือนำเสนอในเว็บไซต์หรือวัสดุเป็นทรัพย์สินของ Intel หรือผู้ให้อนุญาตบุคคลที่สาม ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ให้สิทธิ์ในใบอนุญาตหรือสิทธิ์อื่นๆ แก่คุณในการใช้หรือแสดงเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

6.2 เนื้อหาของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์และเนื้อหาอาจมีเนื้อหาที่บุคคลที่สามส่งมา เนื้อหาดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ หรือรับรองโดย Intel และจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด Intel จะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามในทางใดๆ สำหรับเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ส่งหรือจัดหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้น หรือความเสียหายใดๆ การที่คุณใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงว่าคุณต้องประเมินและแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมถึงการพึ่งพาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว

6.3 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า: ข้อความในเว็บไซต์หรือเอกสารที่อ้างถึงแผนหรือความคาดหวังเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คำประกาศเหล่านี้ได้รับการอ้างอิงมาจากความคาดหวังในปัจจุบัน และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความแตกต่างออกไปอย่างมากจากสิ่งที่สื่อ และแสดงในคำประกาศดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความแตกต่างออกไปอย่างมาก โปรดดูการประกาศงบการเงิน และหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุดของเราได้ที่ www.intc.com

6.4 การอนุญาตลิขสิทธิ์: ยกเว้นข้อมูลที่เป็นความลับของ Intel ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตสำหรับวัตถุประสงค์ด้านบรรณาธิการ (เช่น สื่อข่าว) เท่านั้น และอยู่ภายใต้ข้อกำหนด หากต้องการขออนุญาตใช้เนื้อหาที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของบทบรรณาธิการ โปรดส่งคำขอของคุณทางอีเมลไปที่ copyrightagent@intel.com โปรดระบุคำอธิบายถึงวัตถุประสงค์การใช้ของข้อมูลนี้ รวมถึงลิงค์ หรือสำเนาข้อมูลที่ร้องขอ และข้อมูลการติดต่อของคุณ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอดัง ตามที่การพิจารณาอย่างสมบูรณ์ของ Intel แต่เพียงผู้เดียว

7. การส่งเนื้อหาของผู้ใช้

7.1 เว็บไซต์ต่างๆ อาจมีฟังก์ชันที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งผ่านหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยัง Intel โดยใช้เว็บไซต์ หรือเพื่อโพสต์หรือแสดงเนื้อหาของผู้ใช้บนเว็บไซต์ คุณรับทราบและตกลงดังต่อไปนี้เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้

7.2 คำจำกัดความของเนื้อหาผู้ใช้: “เนื้อหาผู้ใช้” หมายถึงเนื้อหาหรือวัสดุใดๆ ที่ผู้ใช้จัดหา ส่ง หรือส่งไปยัง Intel โดยใช้เว็บไซต์หรือโพสต์ อัปโหลด หรือแสดงบนเว็บไซต์ “เนื้อหาผู้ใช้” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทะเบียนผู้ใช้ การเข้าร่วม การแบ่งปันในที่สาธารณะ การโพสต์ การอัปโหลด การเชื่อมโยง การดาวน์โหลด การโอน การดู การเขียนบล็อก การแสดงความคิดเห็น ห้องสนทนา กระดานข่าวและการมีส่วนร่วมในฟอรัม หรือการส่งหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกราฟิก ศิลปะ ซอฟต์แวร์ รหัส ข้อมูล ข้อความ วิดีโอ เสียง ความคิดเห็น คำอธิบาย ภาพถ่าย รูปภาพ ฯลฯ

7.3 การปฏิบัติต่อเนื้อหาผู้ใช้: Intel ไม่รับรองเนื้อหาของผู้ใช้หรือความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำแนะนำใดๆ ที่แสดงอยู่ในนั้น และ Intel ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้โดยชัดแจ้ง Intel จะลบเนื้อหาผู้ใช้ หากได้รับแจ้งอย่างถูกต้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามหัวข้อของข้อกำหนดเหล่านี้ที่ชื่อว่า “DMCA Copyright Infringement Claim” Intel ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการลบเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณหรือบุคคลที่สามทราบล่วงหน้า

7.4 ความเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้: Intel ไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ อย่างไรก็ตาม เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น Intel จะใช้เนื้อหาผู้ใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการชำระเงินให้คุณ Intel ไม่มีหน้าที่ต้องปิดประกาศหรือใช้เนื้อหาจากผู้ใช้ใดๆ ที่ส่งมา เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรกับตัวแทนของ Intel ที่ได้รับอนุญาต เนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งหรือโพสต์ไปยังเว็บไซต์จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ Intel จะมีสิทธิ์ต่อไปแต่ไม่มีภาระผูกพันในการใช้ความรู้ ความคิด หรือแนวคิดอื่นๆ ที่รวมหรือมีอยู่ในเนื้อหาผู้ใช้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการชำระเงินให้คุณ

7.5 การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาผู้ใช้: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์ การโพสต์ แสดง อัปโหลด ป้อน จัดหา หรือส่งเนื้อหาผู้ใช้ ถือว่าคุณให้สิทธิ์ที่ไม่มีเอกสิทธิ์ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ถาวร ไม่จำกัด เพิกถอนไม่ได้ ไม่สามารถยกเลิกได้ ถ่ายโอนได้อย่างอิสระ และอนุญาตช่วงอย่างอิสระ (ผ่านผู้ได้รับอนุญาตช่วงหลายระดับ) แก่ Intel ผู้อนุญาตช่วง และผู้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหา เพื่อใช้ แจกจ่าย ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ดำเนินการต่อสาธารณะและแสดงต่อสาธารณะ เนื้อหาผู้ใช้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และรวมเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวเข้ากับงานอื่นๆ ในรูปแบบหรือสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักหรือพัฒนาในภายหลังเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั่วโลก

7.6 รหัสที่ผู้ใช้ส่ง: ตามขอบเขตที่บังคับใช้ รหัสที่ผู้ใช้ส่งใดๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์จะได้รับการจัดหาภายใต้ใบอนุญาตที่ระบุโดยผู้ใช้ที่ส่งรหัสดังกล่าว และควรใช้หรือดาวน์โหลดตามเงื่อนไขใบอนุญาตดังกล่าวเท่านั้น Intel จะไม่รับผิดชอบต่อรหัสที่ผู้ใช้ส่ง และ Intel ไม่รับรองหรือรับประกันว่ารหัสที่ผู้ใช้ส่งจะทำงานหรือดำเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง

7.8 การรับรองและการรับประกัน: การโพสต์หรือส่งเนื้อหาผู้ใช้ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันต่อ Intel ว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้นั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับคุณ ในการให้ โพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูล หรือส่งเนื้อหาผู้ใช้ และให้สิทธิ์ที่คุณมอบให้กับ Intel ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ และ (ข) เนื้อหาของผู้ใช้ไม่ฝ่าฝืน ละเมิด หรือใช้ในทางที่ผิด ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ของบุคคลที่สามหรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว

7.9 การกลั่นกรองหรือการคัดกรองล่วงหน้า: คุณรับทราบว่า Intel อาจหรืออาจไม่กลั่นกรองหรือคัดกรองเนื้อหาผู้ใช้ล่วงหน้า Intel และผู้ออกแบบของบริษัทมีสิทธิในการทำการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ จากเว็บไซต์และเนื้อหาของบริษัทภายใต้ดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม Intel จะไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ การหมิ่นประมาท ความเป็นส่วนตัว ความลามกอนาจาร หรือกฎหมายอื่นๆ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น Intel มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว

7.10 การรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูลของคุณ: เนื่องจากการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะไม่เป็นส่วนตัวหรือปลอดภัยโดยสิ้นเชิงโดยเด็ดขาด คุณรับทราบและตกลงว่า บุคคลที่สามอาจเข้าถึงหรือสกัดกั้นเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่ส่งหรือส่งผ่านไปยังหรือผ่านเว็บไซต์

7.11 นโยบายการส่งความคิดอันไม่พึงประสงค์: : เป็นนโยบายของ Intel ที่ทั้ง Intel และพนักงานของบริษัทจะไม่ยอมรับหรือพิจารณาความคิดที่ไม่ได้ร้องขอ รวมถึงความคิดสำหรับแคมเปญโฆษณา การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี กระบวนการ เนื้อหา แผนการตลาด หรือชื่อผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าส่งต้นฉบับงานศิลป์ที่สร้างขึ้น ตัวอย่าง ตัวอย่างสาธิต หรืองานอื่นๆ มา ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของนโยบายนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรือข้อโต้แย้งเมื่อผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดของ Intel อาจคล้ายกับความคิดที่ส่งมายัง Intel ดังนั้น โปรดอย่าส่งความคิดที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาของท่านมาที่ Intel หรือบุคคลใดที่ Intel แม้ว่าเราได้ทำการขอร้องมิให้ท่านส่งความคิดและข้อมูลของท่านมายังเราแล้ว หากท่านยังคงส่งมา โปรดเข้าใจว่า Intel ไม่รับประกันใดๆ ว่าความคิดและข้อมูลของท่านจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับหรืออย่างมีกรรมสิทธิ์

8. ประกาศเฉพาะสำหรับเอกสารของ Intel

8.1 การอนุญาตให้ใช้: การอนุญาตให้ใช้เอกสารไวท์เปเปอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูล เอกสารข้อมูลจำเพาะ คำถามที่พบบ่อย ฯลฯ ที่ Intel เป็นเจ้าของ เป็นต้น ("เอกสาร") ที่เผยแพร่เป็นเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์นั้นได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่า (ก) ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ด้านล่างของข้อกำหนดเหล่านี้และประกาศการอนุญาตนี้ปรากฏในสำเนาทั้งหมด (ข) คุณสามารถใช้เอกสารเฉพาะสำหรับการให้ข้อมูลและ การใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (ค) เอกสารจะไม่ถูกคัดลอกหรือโพสต์บนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใดๆ หรือออกอากาศในสื่อใดๆ (ง) ไม่มีการแก้ไขเอกสารใดๆ และ (จ) คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด การใช้งานอื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Intel ซึ่งอาจถูกระงับตามดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว

8.2 การใช้ในห้องเรียน: โดยไม่คำนึงถึงวรรคก่อน สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง เช่น K-12 มหาวิทยาลัย วิทยาลัยของรัฐ/เอกชน และวิทยาลัยชุมชนของรัฐ สามารถดาวน์โหลดและทำซ้ำเอกสารเพื่อแจกจ่ายในห้องเรียน การแจกจ่ายนอกห้องเรียนต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Intel

9. ประกาศเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์ Intel

9.1 ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน: ซอฟต์แวร์ใดๆ ของ Intel ที่มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ("ซอฟต์แวร์") เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Intel หรือผู้อนุญาต การใช้งานซอฟท์แวร์นั้นจะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตให้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบกับหรือรวมอยู่กับซอฟท์แวร์ ("สัญญาอนุญาตให้ใช้") การดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ แสดงว่าคุณยอมรับที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน ซอฟท์แวร์มีให้สำหรับการดาวน์โหลดเพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ การทำซ้ำหรือการแจกจ่ายซ้ำของซอฟท์แวร์ที่ไม่เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้นั้นเป็นการแสดงถึงการฝ่าฝืนกฎหมายและอาจส่งผลให้ต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา หากไม่มีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่มาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ จากนั้นมีเงื่อนไขตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ Intel ให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่มีเงื่อนไข ไม่สามารถถ่ายโอน เพิกถอนได้ ทั่วโลก โดยได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน โดยไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตช่วง ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Intel (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของบุคคลที่สาม) ในแต่ละกรณีเฉพาะภายในสถานที่ของคุณและสำหรับการสาธิตภายใน การประเมิน การทดสอบ การตรวจสอบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Intel ของคุณเพื่อ (1) เตรียมงานลอกเลียนแบบ (ตามที่กำหนดไว้ใน 17 U.S.C. § 101 เป็นต้น) (“งานลอกเลียนแบบ”) ของซอฟต์แวร์ หาก Intel จัดหาหรือจัดให้มีในรูปแบบซอร์สโค้ด และผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ รวมถึงงานลอกเลียนแบบ (2) แสดงและดำเนินการแทนอ็อบเจ็กต์โค้ดของซอฟต์แวร์ รวมถึงอนุพันธ์ของคุณให้กับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ของคุณ โดยจำเป็นต้องรู้ เพื่อการสาธิตเท่านั้น และเมื่อรวมและดำเนินการโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Intel หรือฮาร์ดแวร์ของ Intel ที่ Intel จัดหาให้ และขึ้นอยู่กับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ของคุณที่ทำข้อตกลงการรักษาความลับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ปกป้องความลับของซอฟต์แวร์เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และ (3) มีสิทธิ์ในส่วนย่อย (1) และ (2) ดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของคุณ หรือตามคำสั่งของคุณ โดยที่คุณยังคงต้องรับผิดอย่างเต็มที่ต่อ Intel สำหรับการกระทำและการไม่ดำเนินการของผู้รับจ้างเหล่านั้น

9.2 ข้อจำกัด: เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ คุณต้องไม่ทำเองและอนุญาตให้บุคคลที่สามทำสิ่งต่อไปนี้ (ก) ใช้ คัดลอก แจกจ่าย ขาย หรือเสนอขายซอฟต์แวร์ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ข) ดัดแปลง ปรับแต่ง ปรับปรุง ถอดประกอบ ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากซอฟต์แวร์ ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้บังคับโดยเฉพาะ หรือเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์เท่านั้น (3) ทำให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม (4) ใช้ซอฟต์แวร์ในผลิตภัณฑ์ของคุณนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม หรือซอฟต์แวร์ซิลิคอนของ Intel ที่ระบุในซอฟต์แวร์ หรือ (5) เผยแพร่หรือจัดเตรียมผลการวัดประสิทธิภาพหรือผลการทดสอบเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ โดยผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด

9.3 การคัดลอกหรือการทำซ้ำ: โดยไม่กระทบถึงสิ่งที่กล่าวมาในข้างต้น ห้ามมิให้ทำการคัดลอกหรือทำซ้ำซอฟท์แวร์ของ Intel ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่อื่นใดเพื่อการทำซ้ำหรือแจกจ่าย เว้นแต่การทำซ้ำหรือแจกจ่ายนั้นได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดเจนโดยสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่มาพร้อมกับซอฟท์แวร์นั้น

9.4 ข้อจำกัดการรับประกันซอฟต์แวร์: ซอฟต์แวร์ได้รับการรับประกัน หากมี เฉพาะตามเงื่อนไขของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยกเว้นตามที่ได้รับการรับประกันในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง Intel ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดของความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ และ/หรือการไม่ละเมิด

9.5 เครื่องมือซอฟต์แวร์และสาธารณูปโภค: เพื่อความสะดวกของคุณ Intel อาจทำให้เครื่องมือและสาธารณูปโภคพร้อมสำหรับใช้งานและดาวน์โหลดโดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ Intel ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของผลลัพธ์หรือผลที่ได้จากการใช้เครื่องมือหรือสาธารณูปโภคดังกล่าว โปรดเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องมือและสาธารณูปโภคที่มีให้ใช้งานบนเว็บไซต์หรือเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์

9.6 สิทธิ์ที่จำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ: ซอฟต์แวร์ใดๆ ถูกจัดหาให้แบบมี "สิทธิ์ที่จำกัด" การใช้ การทำซ้ำ หรือการเปิดเผยโดยรัฐบาลเป็นไปตามข้อจำกัด ตามที่กำหนดไว้ใน FAR52.2227-14 และ DFAR252.227-7013 et seq. หรือตามข้อจำกัดก่อนหน้านั้น การใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ โดยรัฐบาลถือเป็นการยอมรับสิทธิ์อันเป็นกรรมสิทธิ์ของ Intel และในซอฟต์แวร์

10. ประกาศเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel

เว็บไซต์และเนื้อหาอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ Intel ทั้งหมด คุณรับทราบและยอมรับว่า:

10.1 ข้อจำกัด: ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายผลิตภัณฑ์ Intel จะไม่รับผิดใดๆ และ Intel ขอปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Intel เพื่อความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความสามารถในการขาย หรือการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

10.2 การใช้ผลิตภัณฑ์ Intel: หากคุณรวมผลิตภัณฑ์ Intel เข้ากับระบบโดยรวมของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ของ Intel และการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้

10.3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะ: Intel อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะ และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ได้ทุกเมื่อ โดยไม่แจ้งให้คุณทราบ ผู้ออกแบบระบบจะต้องไม่พึ่งพาในสิ่งที่ไม่ปรากฏหรือลักษณะของคุณลักษณะหรือคำสั่งขั้นตอนใดที่ระบุไว้ว่า “สงวนไว้” หรือ “ยังไม่กำหนดชัดเจน” Intel ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคำจำกัดความในอนาคตและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์หรือเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ อย่าสรุปการออกแบบโดยใช้ข้อมูลนี้

10.4 หมายเลขโปรเซสเซอร์: หมายเลขโปรเซสเซอร์ของ Intel ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพ แต่หมายเลขโปรเซสเซอร์จะแสดงถึงความแตกต่างของคุณลักษณะในโปรเซสเซอร์แต่ละตระกูล โดยไม่ข้ามตระกูลของโปรเซสเซอร์ที่แตกต่างกัน

10.5 ข้อบกพร่องและข้อผิด: ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์หรือเนื้อหาอาจมีข้อบกพร่องในการออกแบบหรือข้อผิดพลาดที่เรียกว่าข้อผิด ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดที่เผยแพร่ ท่านสามารถขอข้อมูลรายละเอียดของความผิดพลาดคลาดเคลื่อนล่าสุดได้

10.6 เกณฑ์มาตรฐานและข้อเรียกร้องด้านประสิทธิภาพ: การทดสอบประสิทธิภาพและการให้คะแนนที่มีให้ในเว็บไซต์และเนื้อหาต่างๆ จะถูกวัดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือส่วนประกอบเฉพาะ และสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ Intel ตามที่วัดโดยการทดสอบเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานและการวัด และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Intel โปรดไปที่ หน้าดัชนีประสิทธิภาพ ของเรา

10.7 ความพร้อมใช้งาน: เพียงเพราะผลิตภัณฑ์แสดงบนเว็บไซต์หรือในเอกสารไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นพร้อมให้ซื้อในทุกประเทศ เขตอำนาจศาล หรือท้องที่ ติดต่อสำนักงานขายของ Intel ในพื้นที่ของคุณหรือผู้จัดจำหน่ายของคุณเพื่อสอบถามว่ามีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณหรือไม่

11. ข้อเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย DMCA

11.1 การแจ้งการละเมิดที่กล่าวอ้าง: ตาม Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กล่าวอ้างควรส่งไปยังตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของ Intel การไต่สวนที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้จะไม่ได้รับการตอบรับ ดู ประกาศและขั้นตอนการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับคำแนะนำในการส่งข้อซักถาม

11.2 การละเมิดซ้ำ: Intel อาจยุติหรือระงับบัญชีหรือการสมัครใช้งานเว็บไซต์สำหรับการละเมิดซ้ำ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม หากคุณเชื่อว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกนั้นกระทำการละเมิดซ้ำ โปรดทำตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อติดต่อตัวแทน DMCA ของ Intel และจัดหาข้อมูลที่เพียงพอให้กับ Intel เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกนั้นได้กระทำการละเมิดซ้ำ

12. ลิงก์ไปยังข้อมูลหรือเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ เว็บไซต์ภายนอกที่ถูกลิงค์ไปนั้น ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ Intel และ Intel ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่ลิงค์ไปเหล่านั้นหรือลิงค์ใดๆที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ลิงค์ไป โดย Intel สงวนสิทธิ์ในการถอดลิงค์หรือโปรแกรมการลิงค์ได้ตลอดเวลา Intel ไม่รับรองบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังบริษัทหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ที่ในการทำหมายเหตุดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือเนื้อหา หากคุณตัดสินใจเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณกระทำดังกล่าวโดยรับความเสี่ยงไว้เองทั้งหมด

13. การยกเว้นการรับประกัน การจำกัดความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย

13.1 การยกเว้นการรับประกัน: คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่า:

13.2 เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเนื้อหาหรือตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการอนุญาตสำหรับเนื้อหา เว็บไซต์และเนื้อหามีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” และไม่มีการรับรองหรือรับประกันประเภทใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดเจน โดยนัยหรือตามกฎหมาย Intel และซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตแต่ละรายขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความถูกต้อง ชื่อ หรือการไม่ละเมิด ดังนั้น การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

13.3 Intel ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเพียงพอของเนื้อหาใดๆ ที่ทำขึ้นผ่านเว็บไซต์ และด้วยเหตุนี้ การใช้เนื้อหาใดๆ ที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์จะกระทำโดยวิจารณญาณและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ในระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาของคุณ

13.4 การจำกัดความรับผิด: คุณเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า Intel ผู้อนุญาต และซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับ:

13.5 ความเสียหายใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดโดยตรง พิเศษ โดยอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง อันเป็นผลมาจากการสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียผลกำไร หรือการสูญเสียที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามอันเกิดจาก หรือที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือเนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้หรือประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ เอกสาร บริการ หรือข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการกระทำหรือทฤษฎีความรับผิดเพื่อหาสาเหตุของความเสียหายดังกล่าว (ไม่ว่าจะในการดำเนินการสำหรับการละเมิดสัญญา การละเมิดการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ (รวมถึงความรับผิดที่เข้มงวด) หรือการกระทำอื่น ๆ ในการละเมิด)

13.6 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากคุณอันเป็นผลจาก (ก) การที่คุณพึ่งพาความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของเนื้อหาใดๆ ในหรือบนเว็บไซต์ เนื้อหาหรือเอกสาร การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ Intel ทำ หรือการยุติโดยถาวรหรือชั่วคราวโดย Intel ในข้อกำหนดดังกล่าว หรือ (ข) ความล้มเหลวของคุณในการรักษารหัสผ่านหรือรายละเอียดบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับ

13.7 ข้อจำกัดความรับผิดของ Intel ที่กล่าวมาข้างต้นจะมีผลใช้บังคับ ไม่ว่า Intel จะทราบ ได้รับแจ้ง หรือทราบถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากบางเขตอำนาจห้ามการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ สาเหตุใดๆ ของการกระทำที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของคุณต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดของความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดจะมีผลบังคับใช้ ไม่ว่าวัตถุประสงค์ที่สำคัญใดๆ จะล้มเหลวหรือไม่

13.8 การชดใช้ค่าเสียหาย: คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่ Intel เลือก ปกป้องและไม่เอาผิดกับ Intel และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน เอเจนต์ ตัวแทน พาร์ตเนอร์ ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาต ("ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย") สำหรับการกระทำ การเรียกร้อง หรือข้อเรียกร้องทั้งหมด และความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ การปรับ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำผิดหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณทำให้พร้อมใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือเนื้อหา คุณรับทราบและยอมรับว่า Intel อาจใช้การป้องกันและควบคุมการเรียกร้องใดๆ ที่คุณต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ Intel ในที่นี้ และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ Intel ตามคำขอที่สมเหตุสมผลของ Intel ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการสอบสวนข้อเรียกร้องดังกล่าวของ Intel คุณตกลงว่าคุณจะไม่คลี่คลายหรือประนีประนอมการเรียกร้องใด ๆ ที่ต้องมีการชดเชยค่าเสียหายภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Intel ซึ่ง Intel อาจปฏิเสธ ระงับ ตั้งเงื่อนไข หรือทำให้ล่าช้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว

14. ทั่วไป

14.1 เว็บไซต์และเนื้อหาถูกควบคุมหรือทำให้มีอยู่จากสำนักงานของ Intel ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา Intel ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหามีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่นๆ หรือการเข้าถึงของคุณจากดินแดนที่คุณอาศัยอยู่นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ใครก็ตามที่เลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาจากสถานที่อื่นได้ทำดังกล่าวตามการตัดสินใจของตัวพวกเขาเอง และต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

14.2 ข้อกำหนดนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Intel และควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณ การเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย และแต่ละฝ่ายจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนตัวและเฉพาะของศาลที่ตั้งอยู่ในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา หากศาลที่มีเขตอำนาจพบว่าข้อกำหนดไม่สามารถใช้บังคับได้ ทุกฝ่ายตกลงว่าศาลต้องพยายามที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนาของทุกฝ่ายตามที่สะท้อนให้เห็นในบทบัญญัติ และบทบัญญัติอื่นในข้อกำหนดจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ หัวข้อและวรรคในข้อกำหนดนี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และต้องไม่กระทบต่อการตีความข้อตกลงนี้

Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054-1549, USA

ข้อกำหนดการใช้งาน Intel.com เวอร์ชัน 1 เมษายน 2021