โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน ("ข้อกำหนด") นี้โดยละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ การเข้าและใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ ของ Intel Corporation ("Intel") จะถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ท่านต้องไม่เข้าใช้เว็บไซต์ของ Intel หรือดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ

ขอบเขตของข้อกำหนด

ข้อกำหนดการใช้งานนี้มีผลใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมดของ Intel ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุน จัดการผ่านทางบุคคลที่สาม หรือเป็นลูกข่ายของบุคคลที่สาม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ข้อกำหนดนี้ยังมีผลใช้กับเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Intel ซึ่งรวมถึงเครื่องมือในการพัฒนา พื้นที่สำหรับดาวน์โหลด พื้นที่สำหรับการวิจัย ฟอรั่มสำหรับชุมชนผู้ใช้งาน ห้องสนทนา บล็อก เว็บไซต์ที่ใช้งานร่วมกัน และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดนี้มีผลใช้กับเว็บไซต์ของ Intel ทั้งหมด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งต่อจากนี้ไป ข้อมูลทั้งหมดที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะเรียกว่า "ข้อมูล"

Intel อาจจัดให้มีข้อกำหนดการให้บริการสำหรับกิจกรรมหรือโปรแกรมใดโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เมื่อ Intel มีข้อมูลแบบอินเตอร์แอคทีฟและ/หรือเปิดให้ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหา ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ให้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ เท่าที่ข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะไม่ขัดกับข้อกำหนดการให้บริการเฉพาะสำหรับกิจกรรมหรือโปรแกรม

ความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่ถูกส่งมาให้ Intel ผ่านทางแบบฟอร์มที่อยู่บนเว็บไซต์หรือเนื้อหาต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ Intel

บัญชีสมาชิก รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย: Intel อาจจัดโครงการหรือกิจกรรมขึ้นในเว็บไซต์เฉพาะเป็นครั้งคราว ซึ่งท่านอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชีสมาชิกและ/หรือรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษารหัสผ่านและบัญชีสมาชิกของท่านให้เป็นความลับ นอกจากนี้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงที่จะแจ้ง Intel ในทันทีเมื่อมีการใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดอื่นใดต่อการรักษาความปลอดภัยนี้ Intel จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่ท่านอาจได้รับเนื่องมาจากการที่บุคคลอื่นใช้งานรหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน ไม่ว่าท่านจะทราบหรือไม่ทราบก็ตาม อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ Intel หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการที่มีบุคคลอื่นใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน ท่านไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งาน

สำหรับใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์: เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ส่วนบุคคลไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้โดยเฉพาะหรือได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ท่านไม่อาจแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ แสดง จัดแสดง ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้ ทำเลียนแบบ ถ่ายโอน หรือขายข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากข้อมูล

คุณไม่สามารถใช้ หรือส่งเสริมการใช้ไซต์นี้ หรือข้อมูลใดๆ ในทางที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การละเมิดใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Intel® ด้วยการใช้งานไซต์นี้ของคุณหรือข้อมูลใดก็ตาม คุณตกลงที่จะมอบสิทธิ์ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิ์แบบปลอดสิทธิ์แก่ Intel ต่อสิทธิบัตรใดๆ ที่อ้างว่าร่างขึ้นในภายหลัง ซึ่งรวมถึงหัวข้อที่มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์นี้

ห้ามใช้ในทางผิดกฎหมายหรือในทางที่ต้องห้าม: ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่เป็นการผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งท่านไม่อาจ:

 1. อัพโหลด ปิดประกาศ ส่งอีเมล์ ถ่ายโอน หรือทำให้มีซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นภัย ข่มขู่ ล่วงละเมิด หลอกลวง สบประมาท หยาบคาย อนาจาร ใส่ร้าย รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ หรือเหยียดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือการอื่นที่สามารถกล่าวหาได้;
 2. ใช้เว็บไซต์ ข้อมูล บริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ "ติดตาม" หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการรบกวนหรือเป็นภัยต่อผู้อื่น; วงละเมิดหรือเป็นภัยต่อผู้อื่น;
 3. ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของ Intel ผู้นำฟอรั่ม ผู้แนะนำหรือเจ้าของ หรือการกล่าวอ้างหรือแสดงตนโดยมิชอบว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลหรือรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นที่เป็นการกระทำหรือกิจกรรมที่เป็นการต้องห้าม;
 4. ปลอมแปลงหัวเรื่องหรือการปรับเปลี่ยนการแสดงตนเป็นอย่างอื่นเพื่อปลอมแปลงต้นกำเนิดที่แท้จริงของเนื้อหาใดๆ ที่ได้ถูกส่งผ่านเว็บไซต์หรือข้อมูล;
 5. อัพโหลด ปิดประกาศ ส่งอีเมล์ ถ่ายโอน หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะเผยแพร่ภายใต้กฎหมายใดๆ หรือภายใต้สัญญาหรือข้อผูกพันที่ได้รับมอบหมาย (เช่นข้อมูลภายใน ข้อมูลกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับทราบหรือได้รับการเปิดเผยอันเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงานหรือภายใต้สัญญารักษาความลับ);
 6. อัพโหลด ปิดประกาศ ส่งอีเมล์ ถ่ายโอน หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของ ("สิทธิ") ของบุคคลใดๆ;
 7. อัพโหลด ปิดประกาศ ส่งอีเมล์ ถ่ายโอน หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการเผยแพร่ซึ่งการโฆษณา การส่งเสริมการขาย "จดหมายขยะ" "สแปม" "จดหมายลูกโซ่" "ธุรกิจรูปแบบพีรามิด" หรือการเชิญชวนในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ได้มีการร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต;
 8. อัพโหลด ปิดประกาศ ส่งอีเมล์ ถ่ายโอน หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการเผยแพร่ซึ่งข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์หรือโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ;
 9. ใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้ใช้งานไม่ได้ ทำให้ทำงานหนัก หรือเสื่อมคุณภาพของเซิร์ฟเวอร์ใดๆ หรือการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ Intel หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข กระบวนการ นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือข้อมูล หรือทำการรบกวนการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ของบุคคลอื่น;
 10. พยายามที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูล บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลของ Intel โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางการเจาะเข้าระบบ การลักลอบขโมยรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด หรือได้มาหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือข้อมูลใดๆ โดยอาศัยวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้เจตนาจะทำขึ้นผ่านทางเว็บไซต์หรือข้อมูล;
 11. ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อบังคับที่ประกาศใช้โดย U.S. Securities and Exchange Commission ระเบียบใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรืออื่นๆ ซึ่งรวมถึง New York Stock Exchange American Stock Exchange หรือ NASDAQ และข้อบังคับใดๆ ที่มีผลบังคับทางกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนหรือไม่ก็ตาม ; และ/หรือ
 12. ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลหรือทรัพยากร (หรือเพื่อปกปิดหรือปลอมแปลงสภาพ สถานที่ แหล่งที่มา หรือความเป็นเจ้าของของการสนับสนุนทางข้อมูลหรือทรัพยากร) ให้กับองค์กรใดๆ ที่ถูกระบุโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้เป็นองค์กรผู้ก่อการร้ายต่างชาติตามมาตรา 219 ของ Immigration and Nationality Act

สิทธิ์แบบจำกัดของรัฐบาลสหรัฐ: ข้อมูลรวมถึงซอฟต์แวร์ของ Intel นั้นมาพร้อมกับ "สิทธิ์แบบจำกัด" การใช้ ทำซ้ำ หรือเปิดเผยโดยรัฐบาลนั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน FAR52.227-14 และ DFAR252.227-7013 et seq. หรือข้ออื่นที่ต่อเนื่องตามมา การใช้ข้อมูลโดยรัฐบาลถือว่ารัฐบาลได้รับรู้ถึงสิทธิในข้อมูลดังกล่าวของ Intel แล้ว

การอนุญาตทางลิขสิทธิ์: ลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บน www.intel.com, Intel Press Room และไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นกรรมสิทธิ์ของ Intel Corporation อนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การข่าวเท่านั้น (สื่อข่าว) และให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บของ Intel หากต้องการขออนุญาตใช้เนื้อหาที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของบทบรรณาธิการ โปรดส่งคำขอของคุณทางอีเมล ที่นี่ โปรดระบุคำอธิบายถึงวัตถุประสงค์การใช้ของข้อมูลนี้ รวมถึงลิงค์ หรือสำเนาข้อมูลที่ร้องขอ และข้อมูลการติดต่อของคุณ

การบอกกล่าวและการเปิดเผยข้อมูล

การแยกการรับประกัน: ข้อมูลและเว็บไซต์ของ Intel นั้นได้จัดหาโดย Intel Corporation และ/หรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือทั้งทางตรงและทางอ้อมทั่วโลก ("Intel") เพื่อเป็นการให้บริการกับลูกค้าและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ท่านได้เข้าใจและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า:

 • การใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลของท่านเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวและบริการนี้จัดหาให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทุกประเภทไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย ซึ่งรวมไปถึงการรับประกันด้านความสามารถในการทำตลาด การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลใดๆ ที่ได้ดาวน์โหลดหรือได้รับมาด้วยวิธีอื่นใดผ่านทางการใช้บริการนี้นั้นทำขึ้นโดยดุลพินิจและความเสี่ยงของท่านเองและท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านหรือความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ เหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว
 • จะไม่มีกรณีใด ที่ Intel หรือซัพพลายเออร์ของ Intel ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (ซึ่งรวมถึง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือข้อมูล แม้ว่า Intel จะได้รับรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายที่จะเกิดแล้วก็ตาม เนื่องจากในบางประเทศห้ามการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ข้อจำกัดข้างต้นนั้นอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่านได้

การจำกัดความรับผิด: ท่านได้เข้าใจและยอมรับอย่างชัดเจนว่า Intel และผู้ให้อนุญาตของ Intel ไม่จำต้องรับผิดต่อท่านสำหรับ:

 • ไม่มีกรณีใดที่ Intel และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของ Intel จะต้องรับผิดต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร ไม่ว่าจะโดยการปฏิบัติตามสัญญา ความประมาทหรือการกระทำละเมิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการทำงานของซอฟท์แวร์ เอกสาร การให้บริการหรือการไม่ให้บริการ หรือข้อมูลที่มีให้ในเว็บไซต์
 • การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลจากการที่ท่านได้ให้ความเชื่อถือไว้ใจต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ ความแม่นยำหรือความมีอยู่ของเนื้อหาใดๆ หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ Intel อาจทำต่อบริการ เอกสาร เว็บไซต์ เนื้อหา หรือการยุติทั้งโดยชั่วคราวหรือถาวรในการให้บริการเว็บไซต์ (หรือส่วนประกอบใดๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์); หรือ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเก็บรักษารหัสผ่านหรือรายละเอียดบัญชีของท่านให้ปลอดภัยและเป็นความลับ
 • ข้อจำกัดในการรับผิดของ Intel นี้จะมีผลบังคับใช้ได้ไม่ว่า Intel จะได้รับรู้ถึงหรือควรได้รับรู้ถึงความเป็นไปได้ของความสูญเสียนั้น หรือไม่

การชดใช้ค่าเสียหาย: ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Intel และพนักงานของ ตัวแทน ลูกจ้าง คู่ค้า และผู้ให้อนุญาตจากการเรียกร้องใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมที่เรียกร้องโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากเนื้อหาที่ท่านได้ส่ง ปิดประกาศ ถ่ายโอน หรือทำการเผยแพร่อื่นใดผ่านทางเว็บไซต์หรือข้อมูล การใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลของท่าน การเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์หรือข้อมูลของท่าน การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือข้อกำหนดการใช้งานแบบจำเพาะของเว็บไซต์ของท่าน หรือการละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น

ความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์: Intel ไม่รับประกันในความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล เนื้อหา ภาพกราฟฟิก ลิงก์หรือรายการอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงและการอัพเดต: Intel สงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเว็บไซต์หรือข้อมูล (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) โดยไม่ว่าจะได้มีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ตาม Intel อาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือข้อมูล หรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Intel ไม่มีขอผูกพันใดๆ ในการอัพเดตเว็บไซต์หรือข้อมูล

คำแถลงล่วงหน้า: ข้อมูลบางอย่างบนเว็บไซต์นี้อาจเป็นการคาดคะเนหรือคำแถลงล่วงหน้าอื่นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินการทางการเงินในอนาคตของ Intel คำเช่นคำว่า "คาดหวัง" "เป้าหมาย" "แผนการ" "เชื่อว่า" "ดำเนินต่อไป" "อาจ" และคำอื่นที่มีความหมายเดียวกันกับคำเหล่านั้นและการแสดงออกที่เป็นการแถลงล่วงหน้าในทำนองเดียวกัน รวมถึงคำแถลงใดๆ ที่กล่าวถึงหรือแสดงนัยถึงผลการดำเนินการทางการเงินในอนาคต การคาดการณ์การเติบโตและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา และการแสดงลักษณะอื่นใดเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตนั้นถือ เป็นคำแถลงล่วงหน้า คำแถลงใดทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จะเป็นการคาดการณ์ในปัจจุบันของเราซึ่งจะมีความเสี่ยงต่างๆ และความไม่แน่นอน โดยเหตุการณ์จริงหรือผลที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างไปเป็นอย่างมาก โปรดตรวจสอบกับเอกสารที่ Intel ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานบริษัทฉบับล่าสุดและแบบฟอร์ม 10-Q หรือแบบฟอร์ม 10-K ฉบับล่าสุดเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้านตัวแปรความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจริงผิดไปจากข้อมูลที่มีอยู่ในคำแถลงล่วงหน้าของเราซึ่งรวมถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แปรผัน การแนะนำผลิตภัณฑ์โดยคู่แข่งของ Intel ความกดดันด้านราคา และปัญหาด้านการผลิตรวมถึงความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ความผิดพลาด ผลตอบแทนในการผลิตที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ และการจัดการส่วนประกอบ

ประกาศเกี่ยวกับเนื้อหา

การเป็นเจ้าของ: ท่านรับทราบและตกลงยอมรับว่า Intel เป็นเจ้าของในสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมาย ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อมูลและเว็บไซต์ซึ่งรวมไปถึงชื่อทางการค้าของ Intel เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และยี่ห้อแบรนด์ที่ปรากฏอยู่ (ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าในโลกนี้ สิทธินั้นจะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยบทบัญญัติของกฎหมายและข้อกำหนดในสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ทั่วโลก สิ่งเหล่านั้นมิอาจถูกคัดลอก ทำซ้ำ ปรับปรุง เผยแพร่ อัพโหลด ปิดประกาศ ส่งผ่าน หรือแจกจ่ายไม่ว่าในวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Intel ก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะมีการแถลงไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ Intel ไม่อนุญาตให้สิทธิไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าให้กับท่าน

คำแปล: หาก Intel ได้จัดทำการแปลข้อกำหนดการใช้งานจากฉบับภาษาอังกฤษให้กับท่าน ท่านตกลงว่าคำแปลจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้นและให้ข้อกำหนดการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับระหว่างท่านกับ Intel หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปล ให้ฉบับภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

เนื้อหาของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์และข้อมูลอาจมีเนื้อหาที่ส่งมาจากผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม เช่น เนื้อหาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ อนุมัติ หรือรับรองโดย Intel และได้จัดหาไว้เพื่อความสะดวกของลูกค้าและผู้ใช้ของเราเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใด Intel จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อความที่จัดหาหรือส่งมาโดยบุคคลที่สามซึ่งรวมไปถึง ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ หรือความเสียหายไม่ว่ารูปแบบใด ข้อมูลใดๆ ที่ได้ดาวน์โหลดหรือได้มาด้วยวิธีอื่นใดผ่านทางการใช้งานข้อมูลนั้นได้ทำขึ้นภายใต้ดุลพินิจและความเสี่ยงของท่านเองและท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านหรือความสูญหายของข้อมูลอันเป็นผลจากการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ เหล่านั้น ทั้งนี้โดยการใช้งานของท่าน ท่านได้ตกลงว่าท่านต้องประเมินและรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามอื่นใด ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความสามารถในการใช้งานได้ของเนื้อหานั้นๆ การโพสต์และใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของข้อกำหนดการใช้งานและข้อกำหนดเฉพาะของโปรแกรมและไซต์อื่นใด

ข้อมูลและประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel

ข้อจำกัด: ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ INTEL® ในเว็บไซต์หรือข้อมูลนั้น จะไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์หรือข้อมูล ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยหรือโดยการบังคับตามกฎหมายหรือโดยประการอื่นใด เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่ง Intel จะไม่รับผิดในประการทั้งปวง และ Intel สงวนสิทธิ์ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยในการรับประกันเกี่ยวกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Intel รวมถึงความรับผิดและการรับประกันในเรื่องความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ ความสามารถในการทำตลาด หรือการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดๆ

การใช้ผลิตภัณฑ์ของ Intel: ผลิตภัณฑ์ของ Intel ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้ทางการแพทย์ การช่วยชีวิตหรือพยุงชีวิต เว้นแต่จะได้มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Intel นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของ Intel ไม่ได้รับการออกแบบมาหรือมีไว้เพื่อการใช้งานใดๆ ที่ข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ Intel อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิต

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะ: Intel อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะ และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ได้ทุกเมื่อ โดยไม่แจ้งให้ทราบ ผู้ออกแบบระบบจะต้องไม่พึ่งพาในสิ่งที่ไม่ปรากฏหรือลักษณะของคุณลักษณะหรือคำสั่งขั้นตอนใดที่ระบุไว้ว่า “สงวนไว้” หรือ “ยังไม่กำหนดชัดเจน” Intel ขอสงวนสิทธิ์นี้ไว้เพื่อการนิยามในอนาคต และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติหรือคำสั่งเหล่านี้ในอนาคต ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์หรือข้อมูลนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น กรุณาอย่าสรุปการออกแบบด้วยข้อมูลนี้

หมายเลขโปรเซสเซอร์: หมายเลขโปรเซสเซอร์ของ Intel® ไม่ใช่ตัวบ่งบอกประสิทธิภาพ แต่หมายเลขโปรเซสเซอร์จะแสดงถึงความแตกต่างของคุณลักษณะในโปรเซสเซอร์แต่ละตระกูล โดยไม่ข้ามตระกูลของโปรเซสเซอร์ที่แตกต่างกัน

ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด: ผลิตภัณฑ์ที่บรรยายไว้ในเว็บไซต์หรือข้อมูลอาจมีความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการออกแบบที่เรียกว่าความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีข้อแตกต่างบางประการจากรายละเอียดที่ตีพิมพ์ ท่านสามารถขอข้อมูลรายละเอียดของความผิดพลาดคลาดเคลื่อนล่าสุดได้ โดยติดต่อสำนักงานขายของ Intel ในท้องที่ของท่านหรือผู้จัดจำหน่ายของท่านเพื่อขอรายละเอียดล่าสุดก่อนทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

คำอ้างด้านประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ: การทดสอบประสิทธิภาพและการจัดอันดับที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทำโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือ ส่วนประกอบเฉพาะ และสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ของ Intel® โดยประเมินจากการทดสอบเหล่านั้น ความแตกต่างในฮาร์ดแวร์ระบบ หรือการออกแบบหรือการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ อาจมีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานจริงได้ ผู้ซื้อควรหาข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมเพื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบหรือส่วนประกอบที่กำลังตัดสินใจซื้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Intel สามารถแวะชมได้ที่ การจำกัดด้านเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิภาพของ Intel

ซอฟต์แวร์และปริมาณงานที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพอาจมีการปรับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดบนไมโครโปรเซสเซอร์ของ Intel เท่านั้น การทดสอบประสิทธิภาพ เช่น SYSmark และ MobileMark ถูกประเมินโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบ, ซอฟท์แวร์, การใช้งาน และฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจัยอันใดอันหนึ่ง อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างกัน คุณควรศึกษาข้อมูลอื่นๆ ร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณประเมินผลประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น

การทดสอบประสิทธิภาพที่ไม่ได้ทำโดย Intel: Intel ไม่ได้ทำการควบคุมหรือตรวจสอบการออกแบบหรือเครื่องมือวัดเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ที่อ้างอิงในเนื้อหาหรือที่อยู่บนเว็บไซต์ Intel แนะนำให้ลูกค้าทุกท่านเข้าชมเว็บไซต์อ้างอิงหรืออื่นใดที่มีการรายงานผลการวัดเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกันเพื่อช่วยในการยืนยันความแม่นยำของการวัดเปรียบเทียบที่ถูกอ้างอิงและสะท้อนประสิทธิภาพของระบบที่จำหน่าย

การจำลองการวัดประสิทธิภาพ: ผลลัพธ์ที่ได้รับการจำลองและจัดหานั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ผลลัพธ์นั้นได้มาจากการใช้การจำลองที่ทำงานบนเครื่องจำลองสถาปัตยกรรม ความแตกต่างในฮาร์ดแวร์ระบบ หรือการออกแบบหรือการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ อาจมีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานจริงได้

ประกาศเฉพาะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Intel®

ซอฟต์แวร์ของ Intel ใดๆ ที่มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ("ซอฟต์แวร์") นั้นเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Intel และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัท การใช้งานซอฟท์แวร์นั้นจะถูกควบคุมโดยสัญญาอนุญาตให้ใช้สำหรับผู้ใช้หากมี ซึ่งประกอบกับหรือรวมอยู่กับซอฟท์แวร์ ("สัญญาอนุญาตให้ใช้") ผู้ใช้จะไม่สามารถติดตั้งซอฟท์แวร์ใดๆที่ได้ประกอบมากับหรือรวมอยู่กับสัญญาอนุญาตให้ใช้ได้ จนกว่าผู้ใช้นั้นจะได้ทำการยอมรับเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้เสียก่อน ซอฟท์แวร์มีให้สำหรับการดาวน์โหลดเพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ การทำซ้ำหรือการแจกจ่ายซ้ำของซอฟท์แวร์ที่ไม่เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้นั้นเป็นการแสดงถึงการฝ่าฝืนกฎหมายและอาจส่งผลให้ต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา โดยผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด

โดยไม่กระทบถึงสิ่งที่กล่าวมาในข้างต้น ห้ามมิให้ทำการคัดลอกหรือทำซ้ำซอฟท์แวร์ของ Intel ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่อื่นใดเพื่อการทำซ้ำหรือแจกจ่าย เว้นแต่การทำซ้ำหรือแจกจ่ายนั้นได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดเจนโดยสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่มาพร้อมกับซอฟท์แวร์นั้น ซอฟท์แวร์จะได้รับการรับประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตให้ใช้เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการรับประกันไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้ Intel ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟท์แวร์ ซึ่งรวมไปถึงการรับประกันและเงื่อนไขด้านความสามารถในการทำการตลาดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะได้แสดงโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือโดยกฎหมาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิดสิทธิ

เพื่อความสะดวกของท่าน Intel อาจจัดให้มีเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการใช้งานและ/หรือดาวน์โหลด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือในผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ของบริษัท Intel ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของผลลัพธ์หรือผลที่ได้สืบเนื่องมาจากการใช้งานของเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์นั้นๆ โปรดเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีให้ใช้งานในบริการหรือในผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ของ Intel

ประกาศเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารของ Intel

การยินยอมให้ใช้สมุดปกขาว ข่าวสาร เอกสารรายละเอียด เอกสารข้อมูลเฉพาะ คำถามที่พบบ่อย ฯลฯ ("เอกสาร") ที่ Intel เป็นเจ้าของจากเว็บไซต์นั้นจะให้ภายใต้เงื่อนไขว่า (1) ประกาศลิขสิทธิ์ท้ายนี้ต้องปรากฏในสำเนาทุกฉบับและต้องมีทั้งประกาศลิขสิทธิ์และประกาศการอนุญาตปรากฏอยู่ด้วย (2) การใช้งานเอกสารจากการใช้บริการนั้นเพื่อเป็นข้อมูลและมิใช่เพื่อการพาณิชย์หรือเป็นการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นและจะไม่ถูกคัดลอกหรือปิดประกาศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ และ (3) จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนเอกสาร ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาต เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยภาครัฐ/เอกชน และวิทยาลัยประจำรัฐ อาจดาวน์โหลดและทำซ้ำเอกสารเพื่อแจกจ่ายในห้องเรียนได้ การแจกจ่ายภายนอกห้องเรียนต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนั้นต้องห้ามตามกฎหมาย และอาจส่งผลให้ต้องได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาสถานหนัก โดยผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด

เอกสารที่ดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการออกแบบหรือโครงร่างของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ Intel เป็นเจ้าของ ดำเนินการ ให้การอนุญาต หรือทำการควบคุม องค์ประกอบของเว็บไซต์นั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทางด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวม (trade dress) เครื่องหมายการค้า การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่นๆ และมิอาจทำการคัดลอกหรือลอกเลียนแบบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้ทำการคัดลอกหรือส่งผ่านซ้ำไม่ว่าจะเป็นโลโก้ ภาพกราฟิก เสียงหรือภาพจากเว็บไซต์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Intel

Intel มิได้ให้การรับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารและภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เอกสารและภาพกราฟิกทั้งหมดนั้นได้รับการจัดหามา "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น โดยในที่นี้ Intel ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งรวมไปถึงการรับประกันและเงื่อนไขเรื่องความสามารถในการทำการตลาดทั้งหมด ไม่ว่าจะได้แสดงเอาไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยหรือโดยผลของกฎหมาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ถูกกรรมสิทธิ์และไม่ละเมิดสิทธิ ไม่มีว่ากรณีใดๆ Intel และ/หรือซัพพลายเออร์ตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ หรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร ไม่ว่าจะโดยการกระทำหรือโดยสัญญา การกระทำโดยประมาทหรือการละเมิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการกระทำของข้อมูลที่มีให้ในการบริการ

เอกสารและภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้องทางด้านเทคนิคหรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในที่นี้จะถูกเพิ่มเติมเป็นระยะ โดย Intel อาจทำการปรับปรุงและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมที่ได้อธิบายไว้ได้ตลอดเวลา

ข้อเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย DMCA

ตามข้อกฎหมายที่ 17 ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา, มาตรา 512(c)(2), การแจ้งเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เรียกร้องให้ส่งไปยังตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของผู้ให้บริการ การไต่สวนที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้จะไม่ได้รับการตอบรับ

โปรดดู ประกาศและมาตรการในการทำการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

สำหรับในกรณีที่เหมาะสม Intel อาจยกเลิกการถือครองบัญชีหรือความเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของ Intel หากผู้นั้นทำการละเมิดซ้ำ หากคุณเชื่อว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกนั้นกระทำการละเมิดซ้ำ โปรดทำตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อติดต่อตัวแทน DMCA ของ Intel และจัดหาข้อมูลที่เพียงพอให้กับเราเพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกนั้นได้กระทำการละเมิดซ้ำ

การส่งเนื้อหาของผู้ใช้

คำจำกัดความ: เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้อาจรวมถึงการลงทะเบียนของผู้ใช้ การมีส่วนร่วม การแจกจ่ายสู่สาธารณะ การปิดประกาศ การอัพโหลด การเชื่อมโยง การดาวน์โหลด และการส่งผ่าน การรับชม การเขียนบล็อก การให้ความคิดเห็น ห้องสนทนา กระดานข่าวและการมีส่วนร่วมในฟอรั่ม หรือการส่งเสนอหรือการส่งผ่านข้อมูลซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึงภาพกราฟฟิก งานศิลปะ ซอฟต์แวร์ รหัส ข้อมูล เนื้อหา วิดีโอ ออดิโอ ความเห็น คำอธิบาย ฯลฯ ("เนื้อหาจากผู้ใช้") บนเว็บไซต์ใดๆ ของ Intel ทั้งนี้เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้จากนี้ไปจะเรียกว่า "เนื้อหาผู้ใช้"

การไม่รับรอง: Intel ไม่ได้รับรองเนื้อหาผู้ใช้หรือความคิดเห็น คำแนะนำ หรือความเห็นใดๆ ที่แถลงไว้ และ Intel ปฏิเสธอย่างชัดเจนในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเนื้อหาจากผู้ใช้ นอกจากนี้ Intel ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ของบริษัท และ Intel จะลบเนื้อหาจากผู้ใช้หากได้รับการแจ้งอย่างถูกต้องว่าการส่งนั้นๆ เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามข้อกำหนด DMCA โดย Intel สงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาจากผู้ใช้ด้วยดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเป็นเจ้าของ: Intel จะไม่อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหาจากผู้ใช้ใดๆ ที่ถูกส่ง ปิดประกาศ ส่งผ่าน มีอยู่หรือแสดงไว้บน หรือผ่านทาง เว็บไซต์หรือข้อความซึ่งรวมถึง ข้อมูล ข้อความ เสียง ภาพ วิดีโอ แผนภาพ ซอฟต์แวร์ รหัส ออดิโอ สารสนเทศ กราฟ หรือคำอธิบายบนเว็บไซต์หรือข้อมูล ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเนื้อหาจากผู้ใช้ เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นอย่างอื่น Intel ไม่มีหน้าที่ต้องปิดประกาศหรือใช้เนื้อหาจากผู้ใช้ใดๆ ที่ส่งมา เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรกับตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจของ Intel ทั้งนี้เนื้อหา ข้อมูล หรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ท่านส่งผ่านหรือปิดประกาศไปในยังเว็บไซต์จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ

สิทธิ์การใช้งาน: เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม โดยการปิดประกาศ แสดง อัพโหลด ป้อนข้อมูล จัดหาหรือส่งเนื้อหาจากผู้ใช้นั้นๆ ท่านได้อนุญาตให้ Intel ตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตช่วงที่จำเป็นและผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งเป็นการอนุญาตอย่างถาวร เพิกถอนมิได้และสามารถให้อนุญาตช่วงได้อย่างเต็มรูปแบบในการใช้ทั่วโลก โดยปราศจากค่าใช้จ่าย และไม่ผูกขาดในการใช้ แจกจ่าย ทำซ้ำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ แปล การเปิดเผยโดยการกระทำและการแสดงในที่สาธาณะ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด) และรวมเนื้อหาจากผู้ใช้เข้ากับงานอื่นๆ ในรูปแบบหรือสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคตเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ใดๆ

รหัสที่แจ้งโดยผู้ใช้: รหัสใดๆ ที่แจ้งโดยผู้ใช้หรือข้อมูลใดๆ ที่ปิดประกาศบนเว็บไซต์ Intel นั้นได้รับการจัดให้ภายใต้การอนุญาตให้ใช้โดยผู้ส่ง และควรได้รับการใช้หรือดาวน์โหลดตามข้อกำหนดการอนุญาตใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ โดย Intel ไม่ต้องรับผิดชอบต่อรหัสที่ส่งมาโดยผู้ใช้หรือรับประกันว่ารหัสนั้นจะทำงานได้อย่างถูกต้อง

การรับประกันและการรับรอง: ด้วยการปิดประกาศหรือการส่งเสนอเนื้อหาจากผู้ใช้นั้นท่านรับประกันและรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมสิทธิทั้งหมดในการส่งเสนอของท่านโดยรวมถึงสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับท่านในการจัดให้ ปิดประกาศ อัพโหลด ป้อนข้อมูลหรือส่งเสนอเนื้อหาจากผู้ใช้ ในขอบเขตที่ว่าเนื้อหาจากผู้ใช้ที่ส่งเสนอมานั้นมีรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพแสดงโดยกราฟิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ("ภาพ") ทั้งนี้ท่านรับประกันและรับรองว่า (a) ท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพนั้นๆ หรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพนั้นได้อนุญาตให้ท่านใช้ภาพนั้นๆ หรือเนื้อหาและ/หรือภาพที่มีภาพนั้นๆ ที่เป็นไปตามลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งานของท่านและตามที่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นโดยข้อกำหนดในการใช้งานและข้อมูลนี้ (b) ท่านมีสิทธิที่จำเป็นในการให้อนุญาตและการอนุญาตช่วงตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการใช้งานนี้ และ(c) บุคคลแต่ละบุคคลที่อยู่ในภาพ(หากมี) ได้อนุญาตให้ใช้ภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการใช้งานนี้้

การตรวจสอบและการคัดกรองเบื้องต้น: ท่านรับทราบว่า Intel อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือคัดกรองเนื้อหาจากผู้ใช้ โดย Intel และผู้ออกแบบของบริษัทมีสิทธิในการทำการคัดกรอง ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาจากผู้ใช้ใดๆ จากเว็บไซต์และข้อมูลของบริษัทภายใต้ดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม Intel จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆกับเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาจากผู้ใช้ใดๆ นั้น ไม่ว่าความรับผิดนั้นจะเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ หมิ่นประมาท สิทธิส่วนบุคคล ลามกอนาจาร หรือประการอื่นๆ ใด ก็ตาม ทั้งนี้ โดยไม่กระทบถึงความดังกล่าวข้างต้น Intel มีสิทธิที่จะลบเนื้อหาจากผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานนี้

ลิงก์ไปยังข้อมูลหรือเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ภายนอกที่ถูกลิงค์ไปนั้น ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ Intel และ Intel ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่ลิงค์ไปเหล่านั้นหรือลิงค์ใดๆที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ลิงค์ไป โดย Intel สงวนสิทธิ์ในการถอดลิงค์หรือโปรแกรมการลิงค์ได้ตลอดเวลา และ Intel ไม่รับรองบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งลิงค์ไปถึงรวมถึงขอสงวนสิทธิ์ที่ในการทำหมายเหตุดังกล่าวบนเว็บเหล่านั้น หากท่านตัดสินใจที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้บุคคลที่สามที่ลิงค์จากเว็บไซต์นี้ ท่านต้องรับความเสี่ยงใดๆที่จะเกิดขึ้นทั้งปวงด้วยตัวท่านเอง หากท่านตัดสินใจที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้บุคคลที่สามที่ลิงค์จากเว็บไซต์นี้ ท่านต้องรับความเสี่ยงใดๆที่จะเกิดขึ้นทั้งปวงด้วยตัวท่านเอง

นโยบายด้านการเสนอความคิดที่ไม่ได้ขอให้ส่งมา

Intel หรือลูกจ้างของบริษัทไม่ยอมรับหรือพิจารณาความคิดที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาซึ่งรวมไปถึงความคิดสำหรับแคมเปญการโฆษณาใหม่ การส่งเสริมการขายใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการ ข้อมูล แผนการตลาด หรือชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดอย่าส่งต้นฉบับงานศิลป์ที่สร้างขึ้น ตัวอย่าง ตัวอย่างสาธิต หรืองานอื่นๆ มา ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของนโยบายนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรือข้อโต้แย้งเมื่อผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดของ Intel อาจคล้ายกับความคิดที่ส่งมายัง Intel ดังนั้น โปรดอย่าส่งความคิดที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาของท่านมาที่ Intel หรือบุคคลใดที่ Intel แม้ว่าเราได้ทำการขอร้องมิให้ท่านส่งความคิดและข้อมูลของท่านมายังเราแล้ว หากท่านยังคงส่งมา โปรดเข้าใจว่า Intel ไม่รับประกันใดๆ ว่าความคิดและข้อมูลของท่านจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับหรืออย่างมีกรรมสิทธิ์

ทั่วไป

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และท้องถิ่นทั้งหมดที่บังคับใช้ ข้อมูลทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและอาจเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ท่านมีถิ่นอาศัยอยู่ด้วย

Intel ไม่รับรอง ว่าข้อมูลในไซต์เหมาะสมหรือมีให้สำหรับใช้ในสถานที่อื่น และเข้าถึงได้จากประเทศที่ข้อมูลนั้นผิดกฎหมายหรือต้องห้าม ใครก็ตามที่เลือกที่จะเข้าถึงไซต์นี้จากสถานที่อื่นได้ทำตามการนั้นด้วยการตัดสินใจของตัวบุคคลนั้นเองและต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Intel Corporation และควบคุมการใช้งานไซท์ของคุณ ผู้ใช้แต่ละรายอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจนำมาใช้บังคับเมื่อผู้ใช้นั้นได้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของบุคคลที่สามหรือซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สาม ข้อกำหนดและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Intel ต้องได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา โดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดแย้งของข้อบัญญัติของกฎหมายและแต่ละฝ่ายต้องอยู่ในบังคับของอำนาจศาลที่อยู่ตั้งอยู่ภายในรัฐโดยผูกขาด หากศาลที่มีเขตอำนาจพบว่าข้อกำหนดนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้ ทุกฝ่ายตกลงว่าศาลต้องพยายามที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนาของทุกฝ่ายตามที่สะท้อนให้เห็นในบทบัญญัติ และบทบัญญัติอื่นในข้อกำหนดยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ในกรณีของการละเมิดกฎระเบียบและข้อบังคับใดๆ นี้ Intel สงวนสิทธิ์ในการหาแนวทางแก้ไขตามกฎหมายและตามความเที่ยงธรรมสำหรับการละเมิดนั้นๆ

Intel อาจแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อโดยการปรับปรุงการปิดประกาศนี้ ท่านควรเข้าชมหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้งานฉบับที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อกำหนดนี้มีผลผูกพันกับท่าน บทบัญญัติบางประการในปัจจุบันของข้อกำหนดในการใช้งานนี้อาจถูกยกเลิกโดยประกาศการแต่งตั้งทางกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือข้อกำหนดที่อยู่บนเว็บไซต์หรือข้อมูลเฉพาะราย

ลิขสิทธิ์ © Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA
Intel.com ข้อกำหนดในการใช้งานฉบับ 01042008