บอร์ด Intel® FPGA

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

บอร์ด Intel ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการอนุญาตอุปกรณ์จาก Federal Communications Commission (FCC) และไม่สามารถขายต่อหรือทำการตลาดในลักษณะอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์จาก FCC เสียก่อน การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บอร์ดจะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่รุนแรงต่อสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตและต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่รุนแรงได้