การตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามวัฏจักร (CRC) ใน Stratix Series FPGA

ตาราง 1 การปรับปรุง CRC ใน Stratix Series FPGA

ตระกูล Stratix Series FPGA1

CRAM CRC
กำลังตรวจสอบ
CRAM ทั้งหมด

CRAM CRC
กำลังตรวจสอบ
กรอบ CRAM

CRAM
ข้อผิดพลาด
สถานที่

การฉีด
CRAM
ข้อผิดพลาด SEU
สำหรับการทดสอบ

ข้อผิดพลาด
การจำแนกประเภท

ข้อผิดพลาด CRAM
การแก้ไข

ออนชิป
หน่วยความจำ
การตรวจสอบข้อผิดพลาด

Stratix® GX

มี

-

-

-

-

-

-

Stratix® II
และ Stratix® II GX

มี

-

-

-

-

-

-

Stratix® III

-

มี

มี

มี

มี

-

มี

Stratix® IV E
และ
Stratix® IV GX

-

มี

มี

มี

มี

-

มี

Stratix® V

-

มี

มี

มี

มี

มี

มี