เอฟพีจีเอ Agilex™ 3 และเอฟพีจีเอ SoC

เอฟพีจีเอที่ปรับพลังงานและต้นทุนให้เหมาะสมในฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นชุดส่วนประกอบที่สำคัญที่มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้งานอันหลากหลายในตลาดต่าง ๆ มากมาย