AP-๔๐๙-i/o Control Hub 2, 3, 4 EEPROM แบบพรหม: หมายเหตุการใช้งาน

อธิบายแผนที่ของ EEPROM และข้อมูลการเขียนโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Intel® i/o Control Hub 2, 3 และ4 (v. 2.2, ธ.ค. ๒๐๐๔)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้