คอนโทรลเลอร์ 10 Gigabit Ethernet Intel® 82599

ประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง