ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC6i7KYK