ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

เครื่องมือบริหารจัดการสําหรับ Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

เอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet

Intel® Network Adapter Driver for 82575/6, 82580, I350, and I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ Windows 8.1 * - FINAL RELEASE