ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

สคริปต์ Terraform ของเครื่องมือเริ่มต้นระบบคลาวด์Intel® EMA

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

ยูทิลิตี้ข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายและไดรเวอร์สําหรับ Linux*