ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Data Center Diagnostic Tool สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สําหรับ Windows*

ไดรเวอร์ Intel® Dynamic Load Balancer สําหรับ VMware ESXi*

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®