การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจํากัดอายุการใช้งานกับอะแดปเตอร์Intel® Ethernetร้านค้าปลีก

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007227

26/03/2021

การเปลี่ยนแปลงการรับประกันมีผลณ วันที่ 1 มกราคม 2018
อแดปเตอร์ของ Intel ที่เลิกใช้แล้วจะเป็นไปตามระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี นับจากวันที่ที่ Intel ประกาศการสิ้นสุดอายุหรือการยุติการผลิต  อแดปเตอร์ที่เลิกการผลิตซึ่งขณะนี้อยู่นอกระยะเวลา 5 ปีจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอีกต่อไป  การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นเชิงรุกในเชิงรุกของอะแดปเตอร์ Intel ทั้งหมด

ตามลิงก์นี้เพื่อดูรายการอแดปเตอร์ Intel ที่เลิกการผลิตแล้วที่อยู่นอกระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี และจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอีกต่อไป: รายการอแด ปเตอร์Intel® Ethernetที่เลิกจัด

อแดปเตอร์ของ Intel ที่ยังคงใช้งานอยู่และจัดส่งจะยังคงเป็นไปตามนโยบายการรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบจํากัด

หมาย เหตุหากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคแห่งคนใช้แล้วในคนแก่งัด การรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ
เยี่ยมชม การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจํากัดอายุการใช้งานของศูนย์ สุขภาพอันยาวนานเพื่อดูการรับประกันแบบจํากัดที่บังคับใช้กับผู้บริโภคที่อายุ 18 ปี


ข้อ®และเงื่อนไขการรับประกัน การสนับสนุน และบริการของ I NTEL

ข้อก®และเงื่อนไขการรับประกัน การสนับสนุนและบริการของ Intel ("เงื่อนไขการให้บริการ") ควบคุมการรับประกันและบริการสนับสนุนที่จัดหาโดย Intel ให้กับผู้ใช้ปลายทางเดิม ("ลูกค้า") ที่ซื้ออแดปเตอร์ผลิตภัณฑ์ Intel® ("ผลิตภัณฑ์") โดยตรงจาก Intel Corporation ("Intel") หรือโดยอ้อมจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตหรือผู้แทนจําหน่ายของ Intel ("ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต") เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Intel การขอสิทธิ์โดยลูกค้าเพื่อการรับประกันและบริการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์จะยอมรับเฉพาะในข้อและเงื่อนไขในที่นี้เท่านั้น ไม่ว่าข้อหรือเงื่อนไขใดๆ ที่มีอยู่ในหรือที่อ้างอิงในการสั่งซื้อของลูกค้าที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าหรือเอกสารการสั่งซื้อที่คล้ายกัน ข้อตกลงการซื้อของผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตหรือข้อผูกพันในการขาย หรือในกรณีที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว ข้อผูกพันและเงื่อนไขการขายของ Intel ที่ตั้งอยู่ที่ /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html จะควบคุมบริการการรับประกันและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนไขการให้บริการของ Intel Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อจํากัดของข้อจํากัดในการรับประกันและการบริการของ Intel เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการดําเนินการใดๆ ข้อกติกาและเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเองที่ซื้อจาก Intel ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจํากัดอายุการใช้งานกับอะแดปเตอร์Intel® Ethernetร้านค้าปลีก

การรับประกันของ Intel จํากัดที่ 5 ปีนับจากวันที่ Intel ประกาศการสิ้นสุดอายุหรือเลิกผลิตอแดปเตอร์

Intel ขอรับประกันกับเจ้าของเดิมว่าอแดปเตอร์ที่จัดส่งมาในแพคเกจนี้จะปราศจากความบกพร่องทั้งในรูปแบบวัสดุและฝีมืองาน การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมอแดปเตอร์หากได้รับความเสียหายในระหว่างการติดตั้งหรือใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
การรับประกันอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันอื่นๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันที่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความสามารถในการในการค้า ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอ ข้อมูลเฉพาะ หรือตัวอย่างใดๆ
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการทดแทนอแดปเตอร์ที่เสียหายจากการละเมิด อุบัติเหตุ การใช้งานในทางที่ผิด การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลง ซ่อมแซม ความเสียหาย การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หรือการทดสอบที่ไม่เหมาะสม หากพบว่าอแดปเตอร์มีปัญหา Intel สามารถเปลี่ยนแทนหรือซ่อมฮาร์ดแวร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่อธิบายไว้ด้านล่าง หรืออาจคืนเงินให้แก่คุณหากไม่ได้ลงทะเบียนซื้ออแดปเตอร์พร้อมกับแจ้งหมายเลขอนุญาตให้ส่งคืนสินค้า (RMA) (ดูด้านล่าง) รวมทั้งแสดงหลักฐานการซื้อ (หากไม่ได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้) กับตัวแทนจําหน่ายที่คุณซื้อหรือกับ Intel โดยระบุรายละเอียดข้อบกพร่องต่างๆ หากคุณจัดส่งอแดปเตอร์เอง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง คุณจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์เดิม (หรือเทียบเท่า) และคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
Intel อาจเปลี่ยนแทนหรือซ่อมอแดปเตอร์เป็นชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่มีการปรับปรุงสภาพ และอแดปเตอร์หรือส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนโดย Intel จะเป็นทรัพย์สินของ Intel อแดปเตอร์ที่ผ่านการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนจะถูกส่งคืนยังคุณในรุ่นเดียวกับที่ได้รับหรือสูงกว่า โดยเป็นตัวเลือกของ Intel Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแทนอแดปเตอร์ที่เลิกผลิตแล้วเป็นอแดปเตอร์รุ่นปัจจุบันที่เทียบเท่า

การรับประกันคืนเงิน®อะแดปเตอร์ Intel® (เฉพาะอเมริกาเหนือเท่านั้น)
Intel ต้องการความพอใจอย่างเต็มที่กับอแดปเตอร์ของ Intel ที่คุณจัดซื้อ ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันหลังจากจัดซื้อ คุณสามารถส่งคืนอแดปเตอร์จาก Intel ไปยังผู้จัดจําหน่ายรับเงินคืนเต็มราคาตามราคาที่จัดซื้อ ผู้จัดจําหน่ายและผู้แทนจําหน่ายที่รับสินค้าคืนและคืนเงินให้แก่ลูกค้า สามารถส่งคืนอแดปเตอร์ไปยังผู้แทนจําหน่ายของตน Intel รับประกันว่าจะรับคืนสินค้าภายใต้นโยบายนี้และคืนเงินเต็มราคาที่จัดซื้อให้แก่ลูกค้าที่จัดซื้อสินค้าโดยตรงจาก Intel

การจํากัดความรับผิดและการชดเชย
ความรับผิดชอบของ INTEL แต่เพียงผู้เดียวในที่นี้จะจํากัดความเสียหายโดยตรงที่วัดได้ตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่า INTEL จะมีความรับผิดใดๆ ต่อความเสียหายทางอ้อมหรือเชิงคาดการณ์ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ และความเสียหายพิเศษ) รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ค่าใช้จ่ายในการจัดหาใหม่ การสูญเสียการใช้ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียค่าความนิยม และการสูญเสียผลกําไร ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทําสัญญาถูกกระทําถูก หรือภายใต้การรับประกันใดๆ ไม่ว่า INTEL จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ทั้งๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ความรับผิดทั้งหมดของ INTEL ต่อการเรียกร้องทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่เกินกว่าราคาที่จ่ายให้แก่ผลิตภัณฑ์ ข้อจํากัดเหล่านี้เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบที่เป็นส่วนที่จาเป็นในการการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ INTEL จะไม่ถือว่าหรืออนุญาตให้ใครรับภาระหนี้สินใดๆ
บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจํากัดของความเสียหายที่เกิดตามมาหรือจากอุบัติเหตุ ดังนั้นข้อจํากัดด้านบนจึงอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

แอปพลิเคชันการควบคุมที่วิกฤติ
Intel ปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้อแดปเตอร์ในการใช้งานการควบคุมที่วิกฤติ (เช่น เฉพาะระบบควบคุมความปลอดภัยหรือสอางเคราธ์ ระบบควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ หรือระบบควบคุมการรับส่งข้อมูลทางอากาศหรือภาคพื้นดิน) โดยผู้รับสิทธิ์และการใช้งานดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เองทั้งหมด ผู้ได้รับอนุญาตตกลงที่จะแก้ต่าง ชดเชย และชดเชยความเสียหายจาก Intel จากการอ้างใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้อแดปเตอร์ในการใช้งานดังกล่าวโดยผู้รับสิทธิ์หรือผู้รับสิทธิ์

ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ที่จัดมาพร้อมกับอแดปเตอร์จะไม่คุ้มครองภายใต้การรับประกันฮาร์ดแวร์ที่อธิบายไว้ข้างต้น ดูข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดส่งมาพร้อมกับอแดปเตอร์เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันซอฟต์แวร์ใดๆ

ส่งการร้องขอ RMA
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจํากัดอายุการใช้งานกับอะแดปเตอร์Intel® Ethernetร้านค้าปลีก
FAQ เกี่ยวกับการเปลี่ยนการรับประกันIntel® Ethernetการรับประกัน
รายการอแดปเตอร์ค้าปลีกIntel® Ethernetที่เลิกการผลิต
การรับประกันแบบจํากัดIntel® Ethernetผลิตภัณฑ์ออพติคและสายเคเบิล