การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัดในตลอดอายุการใช้งานสำหรับอะแดปเตอร์ Retail Intel® Ethernet

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007227

26/03/2021

การเปลี่ยนแปลงการรับประกันมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2018
อะแดปเตอร์ Intel® ที่เลิกผลิตแล้วจะมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี นับจากวันที่ Intel ประกาศการสิ้นสุดอายุหรือการเลิกผลิต  อะแดปเตอร์ที่เลิกผลิตแล้ว ซึ่งไม่ได้อยู่ภายในระยะเวลารับประกัน 5 ปีจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอีกต่อไป  การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลย้อนหลังกับอะแดปเตอร์ Intel® ทั้งหมด 

เข้าไปที่ลิงก์นี้เพื่อดูรายการอะแดปเตอร์ Intel ทั้งหมดที่เลิกผลิตแล้ว ซึ่งอยู่นอกระยะเวลารับประกัน 5 ปี และไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันอีกต่อไป รายการอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกที่เลิกผลิตแล้ว

อะแดปเตอร์ Intel ที่ยังคงใช้งานอยู่ และการจัดส่งจะยังคงเป็นไปตามนโยบายการรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบจำกัด

หมายเหตุ หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย การรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ
โปรดเข้าไปดูการรับประกันฮาร์ดแวร์ตลอดอายุการใช้งานแบบจำกัดของออสเตรเลียเพื่อดูการรับประกันแบบจำกัดการรับประกันแบบจำกัดสำหรับผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกัน การสนับสนุน และบริการของ INTEL®

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกัน การสนับสนุน และบริการของ INTEL® เหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ") จะมีผลควบคุมการรับประกันและบริการสนับสนุนที่ Intel มอบให้กับผู้ใช้ปลายทางเดิม (“ลูกค้า”) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ Intel® (“ผลิตภัณฑ์”) โดยตรงจาก Intel Corporation (“Intel”) หรือโดยอ้อมจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต หรือผู้จัดจำหน่ายของ Intel (“ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต”) คำขอใดๆ ของลูกค้าสำหรับการรับประกัน และบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์จะได้รับการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่มีอยู่ใน หรืออ้างอิงในใบสั่งซื้อของลูกค้าที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า หรือเอกสารคำสั่งซื้อที่คล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอื่นโดยมีลายลักษณ์อักษรจาก Intel ยกเว้นตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ ข้อตกลงการซื้อของผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย หรือในกรณีที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel ที่ /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html จะมีผลควบคุมการรับประกัน และบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายของ Intel และข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ในการยุติการให้บริการการรับประกัน และการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์แบบกำหนดเองที่ซื้อโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก Intel

การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัดในตลอดอายุการใช้งานสำหรับอะแดปเตอร์ Retail Intel® Ethernet

การรับประกันของ Intel มีระยะเวลาจำกัด 5 ปีนับจากวันที่ Intel ประกาศการสิ้นสุดอายุการใช้งาน หรือการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์

Intel ให้ประกันแก่ผู้จัดซื้อว่าผลิตภัณฑ์อแดปเตอร์ที่จัดส่งให้ในบรรจุภัณฑ์นี้จะปราศจากข้อบกพร่องทั้งในส่วนประกอบและผลงาน การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมอแดปเตอร์ที่เสียหายระหว่างการติดตั้งหรือที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
การรับประกันนี้มีผลแทนที่การรับประกันอื่นใด ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามที่มีกำหนดไว้ รวมทั้งการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านตามที่มีนำเสนอ แจ้งรายละเอียดทางเทคนิคหรือแสดงตัวอย่างใด ๆ
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนอแดปเตอร์ที่เสียหายเนื่องจากการไม่ระมัดระวัง อุบัติเหตุ การใช้งานไม่ถูกต้อง การละเลย การดัดแปลง การซ่อม ภัยพิบัติ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือการทดสอบที่ไม่เหมาะสมใด ๆ หากพบว่าอแดปเตอร์มีปัญหา Intel สามารถใช้ดุลพินิจเพื่อเสนอเปลี่ยนแทนหรือซ่อมฮาร์ดแวร์ดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ด้านล่าง หรืออาจเลือดคืนเงินให้แก่คุณในราคาที่จัดซื้อโดยคุณจะต้องส่งคืนอแดปเตอร์พร้อมกับแจ้งหมายเลขรับรองการส่งคืนสินค้า (RMA) (ดูด้านล่าง) รวมทั้งแสดงหลักฐานการจัดซื้อ (หากไม่ได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้) กับตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อหรือกับ Intel โดยระบุรายละเอียดข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่มี ในกรณีที่คุณทำการจัดส่งอแดปเตอร์เอง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง คุณจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์เดิมที่จัดมาให้ (หรือเทียบเท่า) และชำระค่าจัดส่งเอง
Intel อาจเปลี่ยนแทนหรือซ่อมอแดปเตอร์เป็นชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่มีการดัดแปลงให้เหมาะสม อแดปเตอร์หรือส่วนประกอบที่ได้รับการเปลี่ยนแทนโดย Intel ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Intel อแดปเตอร์ที่ผ่านการซ่อมหรือเปลี่ยนแทนจะถูกส่งคืนให้แก่คุณในเวอร์ชั่นเดียวกับที่ได้รับหรือสูงกว่า ทั้งนี้ถือเป็นดุลพินิจโดยชอบของ Intel Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแทนอแดปเตอร์ที่เลิกผลิตแล้วเป็นอแดปเตอร์รุ่นปัจจุบันที่สามารถใช้แทนกันได้

แผนรับประกันการคืนเงินอะแดปเตอร์ Intel® (อเมริกาเหนือเท่านั้น)
Intel มุ่งหวังอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับความพอใจจากอแดปเตอร์ของ Intel ที่คุณจัดซื้อ ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันหลังจากจัดซื้อ คุณสามารถส่งคืนอแดปเตอร์จาก Intel ไปยังผู้จัดจำหน่ายและรับเงินคืนเต็มจำนวนตามราคาที่จัดซื้อ ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายที่รับสินค้าคืนและคืนเงินให้แก่ลูกค้า สามารถส่งคืนอแดปเตอร์ไปยังผู้แทนจำหน่ายของตน Intel รับประกันว่าจะรับคืนสินค้าภายใต้นโยบายนี้และคืนเงินเต็มจำนวนที่จัดซื้อให้แก่ลูกค้าที่จัดซื้อสินค้าโดยตรงกับ Intel

ข้อจำกัดความรับผิดชอบและแนวทางแก้ไข
ความรับผิดชอบของ INTEL ให้จำกัดเฉพาะความเสียหายโดยตรงที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ Intel ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายทางอ้อมหรือที่คาดการณ์ (เช่น ความเสียหายที่ประเมินได้ ความเสียหายอันเป็นผลตามมา อันเป็นผลต่อเนื่องหรือความเสียหายพิเศษใด ๆ) รวมทั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อจัดหาใหม่ การสูญเสียโอกาสในการใช้ การหยุดชะงักของธุรกิจ การเสียชื่อเสียง การเสียผลกำไร ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการละเลยเงื่อนไขตามสัญญาข้อตกลง การละเมิดหรือเนื่องจากเงื่อนไขการรับประกันอื่นใด ไม่ว่า Intel จะแจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ความรับผิดชอบของ Intel สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องไม่มีมูลค่าเกินกว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่จ่ายจริง ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ Intel ไม่แสดงตัวหรือให้การรับรองบุคคลใดที่เสนอความรับผิดชอบหรือความคุ้มครองอื่นใด
บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของความเสียหายที่เกิดตามมาหรือจากอุบัติเหตุ ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นด้านบนจึงอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

พื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้อย่างเข้มงวด
Intel ปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้อแดปเตอร์ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้อย่างเข้มงวด (เช่น พื้นที่ที่มีระบบควบคุมความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ ระบบควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ หรือระบบควบคุมช่องทางลมหรือช่องทางสัญจร) โดยผู้รับสิทธิ์ และการใช้งานดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เองทั้งหมด ผู้รับสิทธิ์ยอมรับว่าจะปกป้อง ชดเชยและคุ้มครองไม่ให้ Intel ได้รับความเสียหายหรือถูกเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เนื่องจากการใช้อแดปเตอร์ในกรณีเหล่านี้ของผู้รับสิทธิ์หรือผู้รับสิทธิ์ทอด

ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้กับอแดปเตอร์ ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนการรับประกันฮาร์ดแวร์ข้างต้น ดูข้อตกลงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดส่งมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ได้จากเงื่อนไขการรับประกันของซอฟต์แวร์

ส่งคำขอ RMA
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัดในตลอดอายุการใช้งานสำหรับอะแดปเตอร์ Retail Intel® Ethernet
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรับประกันสำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet
รายการอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกที่เลิกผลิตแล้ว
การรับประกันแบบจำกัดสำหรับ Intel® Ethernet Optic และผลิตภัณฑ์สายเคเบิล