การรับประกันแบบจำกัดสำหรับ Intel® Ethernet Optic และผลิตภัณฑ์สายเคเบิล

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000026529

26/03/2021

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกัน การสนับสนุน และบริการของ INTEL®

INTEL® ETHERNET OPTIC และผลิตภัณฑ์สายเคเบิล
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกัน การสนับสนุน และบริการของ INTEL® เหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ") จะมีผลควบคุมการรับประกันและบริการสนับสนุนที่ Intel มอบให้กับผู้ใช้ปลายทางเดิม (“ลูกค้า”) ที่ซื้อ Intel® Ethernet Optic และผลิตภัณฑ์สายเคเบิล (“ผลิตภัณฑ์”) โดยตรงจาก Intel Corporation (“Intel”) หรือโดยอ้อมจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต หรือผู้จัดจำหน่ายของ Intel (“ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต”) คำขอใดๆ ของลูกค้าสำหรับการรับประกัน และบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์จะได้รับการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่มีอยู่ใน หรืออ้างอิงในใบสั่งซื้อของลูกค้าที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า หรือเอกสารคำสั่งซื้อที่คล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอื่นโดยมีลายลักษณ์อักษรจาก Intel ยกเว้นตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ ข้อตกลงการซื้อของผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย หรือในกรณีที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel ที่ /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html จะมีผลควบคุมการรับประกัน และบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายของ Intel และข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ในการยุติการให้บริการการรับประกัน และการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์แบบกำหนดเองที่ซื้อโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก Intel

 1. การรับประกันแบบจำกัด:
  1. 1.1 - Intel รับประกันว่าในการส่งมอบผลิตภัณฑ์จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสม และจะเป็นไปตามข้อกำหนดจำเพาะที่เผยแพร่ของ Intel เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่จัดส่ง ("ระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัด") หรือเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น ซึ่ง Intel ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดดังกล่าว (“ระยะเวลาการรับประกันเพิ่มเติม”) เว้นแต่ (A) มีการระบุคำชี้แจงการรับประกันที่แตกต่างกัน (i) ในรายการราคาของ Intel ที่มีผล ณ เวลาของการจัดส่ง (ii) บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ หรือ (iii) ตามใบเสนอราคาของ Intel หรือ (B) การรับประกันสิ้นสุดลงก่อนหน้านี้เนื่องจาก Intel ได้ตัดสินใจยุติผลิตภัณฑ์โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โปรดดูรายละเอียดความคุ้มครองการรับประกันเพิ่มเติมด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์
   Intel® Ethernet Optic และผลิตภัณฑ์สายเคเบิล
   ระยะเวลาการรับประกัน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่จัดส่ง
   มีการขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มเติม
   •  
   การจัดส่งและบรรจุภัณฑ์
   •  
   การอัปเดตซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์ ไม่เกี่ยวข้อง
  2. 1.2 - Intel อาจขอให้ลูกค้าแสดงหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อเป็นเงื่อนไขในการรับผลประโยชน์ ในช่วงระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัด การรับประกันแบบจำกัดจะมีการขยายระยะเวลาให้กับผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้ปลายเดิมเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธ์ได้ ความเบี่ยงเบนหรือข้อยกเว้นใดๆ ของการรับประกันข้างต้นจะมีผลใช้ได้เฉพาะในรูปแบบลายลักษณ์อักษรโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Intel เท่านั้น และไม่มีพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขการรับประกันข้างต้น
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Intel ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ของ Intel หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่จัดหาให้กับลูกค้าโดย Intel หรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการจัดหา "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ
   
 3. ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel
  1. 3.1 - บริการสนับสนุน ในระหว่างช่วงระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัด ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel หรือ ICS จะให้บริการสนับสนุนบางประการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือลูกค้าด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิค และการแก้ไขปัญหา (“บริการสนับสนุน”) Intel ไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการสนับสนุนจนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel หรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาต Intel จะไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการสนับสนุนในสถานที่ตั้งของลูกค้า เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอื่นเในรูปแบบลายลักษณ์อักษรโดย Intel คำแถลงยืนยันเกี่ยวกับการสนับสนุนจากบุคคลที่สามจะไม่มีผลผูกพันกับ Intel บริการสนับสนุนอาจไม่ได้มีให้บริการกับลูกค้าทุกราย หรือในทุกประเทศและทุกสถานที่ตั้ง โปรดติดต่อ ICS หรือเข้าไปที่ /content/www/th/th/support.html เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานหรือประเทศต้องห้าม หรือที่ถูกจำกัด
    
  2. 3.2 - คำขอรับบริการสนับสนุนที่อยู่นอกการรับประกัน  Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการสนับสนุนหลังจากระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดของลูกค้าหมดอายุลง  Intel ยังสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการ การบำรุงรักษา การสนับสนุน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ลูกค้าร้องขอ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการเหล่านี้
    
  3. 3.3 - บริการที่อยู่นอกเหนือข้อกำหนด บริการสนับสนุนจะไม่รวมการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ การบริการ การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จำเป็นใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุต่อไปนี้:
   • อุบัติเหตุ การทำลายทรัพย์สิน การละเลย การไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานไม่ถูกต้อง รวมถึงความล้มเหลวในการดำเนินการ และดูแลผลิตภัณฑ์ตามอำนาจ สภาพแวดล้อม และข้อกำหนดจำเพาะอื่นๆ ของ Intel
   • สาเหตุภายนอกที่ส่งผลกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือล้มเหลว (เช่น ไฟกระชาก) หรือการปรับอากาศ ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ภายนอกผลิตภัณฑ์ ความเสียหายจากน้ำ การปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม หรือเป็นผลมาจากสาเหตุอื่นใด นอกเหนือจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
   • การผลิตซ้ำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก Intel อย่างเฉพาะเจาะจง
   • การขนย้าย การถอด/การติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
   • การเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Intel หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Intel
 4. การเยียวยาสำหรับการรับประกัน
  1. 4.1 - การเคลมการรับประกันของลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะทำการเคลมการรับประกันที่ถูกต้องภายใต้ส่วนที่ 1 ลูกค้าต้องติดต่อ ICS เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อน หากได้ดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของ ICS แล้ว และ ICS พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์อาจมีข้อบกพร่อง Intel จะเลือกวิธีแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: (i) การเปลี่ยนสินค้าในประกันขั้นสูง (ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4.2); (ii) มอบเครดิตให้กับบัญชีผู้ขายที่ได้รับอนุญาตในราคาซื้อที่ผู้ขายที่ได้รับอนุญาตจ่ายให้กับ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง หรือ (iii) หากลูกค้ารายดังกล่าวซื้อสินค้าโดยตรงจาก Intel และไม่ผ่านผู้ขายที่ได้รับอนุญาต ให้มอบเครดิตแก่ลูกค้าในราคาซื้อที่ลูกค้าจ่ายให้กับ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง Intel อาจใช้ชิ้นส่วนทดแทนใหม่ ที่ซ่อมแซมใหม่ หรือได้รับการปรับสภาพเพื่อดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Intel
    
  2. 4.2 - การรับประกันเปลี่ยนสินค้าขั้นสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ Intel อนุญาตให้ลูกค้าหรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาตส่งคืน และได้รับการกำหนดโดย Intel ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันเปลี่ยนสินค้าขั้นสูง (“AWR”) ลูกค้าหรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาตจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง หรือชิ้นส่วนตามคำแนะนำในการจัดส่งโดย ICS ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับสินค้าทดแทนเพื่อรักษาการรับประกันแบบจำกัด หรือการรับประกันเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี หากลูกค้าไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องให้กับ Intel ภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากได้รับสินค้าทดแทน หรือหากผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนนั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้ตามที่ Intel ได้พิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หรือหาก Intel ได้รับชิ้นส่วนที่บกพร่องอันเนื่องมาจากการขนส่งหรือได้รับความเสียหายที่เห็นได้ชัด Intel อาจดำเนินการแก้ไขอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ออกใบแจ้งหนี้ค่าผลิตภัณฑ์ทดแทนให้กับลูกค้าตามราคาปลีกในปัจจุบันของผู้ขายที่ได้รับอนุญาต หรือตามราคาปลีกในปัจจุบันของ Intel หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจาก Intel นอกจากนี้ สิทธิ์ของ AWR อาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอน และ Intel อาจระงับบริการสนับสนุน โดยไม่มีการให้ส่วนลดหรือเครดิตใดๆ จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขตามความพึงพอใจของ Intel
    
  3. 4.3 - ข้อกำหนดเพิ่มเติม ไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ AWR โดยไม่มีหมายเลข AWR ที่ถูกต้องได้ และหมายเลข AWR ต้องปรากฏที่ด้านนอกของคอนเทนเนอร์สำหรับการจัดส่ง Intel อาจปฏิเสธการจัดส่ง และส่งคืนวัสดุให้กับผู้ส่ง โดยผู้ส่งจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าจัดส่งเอง หากมีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดๆ โดยไม่มีหมายเลข AWR นอกจากนี้ สินค้าที่ส่งคืนที่ไม่มีข้อบกพร่อง ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของการรับประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปหรือเสียหาย จะได้รับการออกใบแจ้งหนี้ค่าผลิตภัณฑ์ทดแทนให้กับลูกค้าตามราคาปลีกปัจจุบันของผู้ขายที่ได้รับอนุญาต หรือราคาปลีกในปัจจุบันของ Intel หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจาก Intel นอกจากนี้ สิทธิ์ของ AWR อาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอน และ Intel อาจระงับบริการสนับสนุน โดยไม่มีการให้ส่วนลดหรือเครดิตใดๆ จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขตามความพึงพอใจของ Intel ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ส่งคืนให้กับ Intel ในสภาพที่สมบูรณ์โดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขาดหายไป Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานการจัดส่งจากลูกค้าสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
    
  4. 4.4 - การจัดส่งและบรรจุภัณฑ์ Intel จะจ่ายค่าจัดส่งสำหรับ AWR และจัดเตรียมฉลากสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนที่มีข้อบกพร่อง พร้อมกับผลิตภัณฑ์สำหรับเปลี่ยน โดยปกติแล้ว Intel จะให้บริการจัดส่งในวันถัดไป อย่างไรก็ตาม เวลาจัดส่งจริงอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Intel
    
  5. 4.5 - การเยียวยาพิเศษ ส่วนที่ 4 นี้ระบุถึงการเยียวยาพิเศษของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว และความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของ Intel ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ INTEL หรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางการเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเคลมการรับประกันในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ รวมถึงแรงงาน การติดตั้ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ การถอดหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จำหน่าย หรือติดมากับแผงวงจรพิมพ์ใดๆ อย่างถาวร  ไม่ว่าในกรณีใดๆ INTEL หรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาตของ Intel จะไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง เกิดขึ้นเอง หรือเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร ข้อมูลสูญหาย หรือเสียความนิยมไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม
    
 5. ข้อจำกัดการรับประกัน
  1. 5.1 - Intel ไม่มอบหรือเข้าสู่เงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงเฟิร์มแวร์ใดๆ ที่ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว) ซึ่งเป็น: การป้องกันความผิดพลาด ทำงานโดยไม่หยุดชะงักหรือมีข้อผิดพลาด หรือปราศจากข้อบกพร่องในการออกแบบ หรือข้อผิดพลาดที่กำหนดโดย Intel ว่าเป็น "ข้อผิดพลาด" รวมถึง "ข้อผิดพลาด" ที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ (หรือเฟิร์มแวร์ใดๆ ที่ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว) เบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดจำเพาะที่เผยแพร่ Intel อาจกำหนด “ข้อผิดพลาด” ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงหลังการส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือหลังจากที่ลูกค้าเคลมการรับประกัน
    
  2. 5.2 - Intel ไม่มอบหรือเข้าสู่เงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดอื่นใดเกี่ยวกับสภาพที่มีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดจาก: (i) การใช้ในทางที่ผิด การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง การจัดการที่ผิดพลาด การละเลย อุบัติเหตุ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด (ii) การบำรุงรักษาหรือสอบเทียบผลิตภัณฑ์ใดๆ อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ; (iii) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการรวม หรือผสมผสานผลิตภัณฑ์ใดๆ เข้ากับหรือกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบอื่นๆ (iv) ความสามารถในการใช้งานร่วมกัน หรือ (v) ความล้มเหลวในการใช้การปรับแต่ง การแก้ไข การอัปเดตหรือวิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวที่ Intel จัดหาให้ ซึ่งจะแก้ไขสภาพที่มีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
    
  3. 5.3 - Intel ไม่มอบหรือเข้าสู่เงื่อนไข การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ: (i) ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากไวรัส การติดไวรัส เวิร์ม หรือโค้ดที่เป็นอันตรายที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ได้พัฒนาหรือนำเสนอโดย Intel (ii) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ได้รับการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่เป็นไปได้ทั้งหมด รวมถึงการประพฤติผิดโดยเจตนาของบุคคลที่สาม (iii) เมื่อหมายเลขซีเรียลของ Intel ถูกลบออกหรือถูกทำให้มีรอยตำหนิ (iv) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดยตรง หรือโดยอ้อมในกิจกรรมสนับสนุนที่เป็นที่ต้องห้ามโดยสหรัฐอเมริกา หรือข้อบังคับการส่งออกของประเทศอื่นๆ (v) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดยบุคคลที่ปรากฏในรายชื่อต้องห้ามในการส่งออกล่าสุดของสหรัฐอเมริกา (vi) สำหรับสินค้าที่ถูกย้ายไปยังประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรหรือข้อจำกัดทางการค้าของสหรัฐฯ หรือ (vii) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Intel หรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาต Intel ไม่รับผิดชอบต่อการหยุดทำงานของระบบ หรือการหยุดชะงักของบริการที่เกิดจาก (หรืออันเนื่องมาจาก) ข้อมูลหรือระบบที่สูญหาย หรือถูกขโมย หรือการใช้งานของลูกค้าในระบบการสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบธุรกรรม หรือแอปพลิเคชันของ Intel หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์
    
 6. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน การรับประกัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และการเยียวอื่นๆ ข้างต้นจะแทนที่การรับประกัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และการเยียวยาอื่นๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันใดๆ ของความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด หรือการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใดๆ ของการค้า ข้อเสนอ ข้อมูลจำเพาะ หรือตัวอย่าง  หาก INTEL ไม่สามารถปฏิเสธความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการรับประกันโดยนัยได้ การรับประกันทั้งหมดจะถูกจำกัดตามระยะเวลาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และบริการสนับสนุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Intel ไม่แสดงตัวหรือให้การรับรองบุคคลใดที่เสนอความรับผิดชอบหรือความคุ้มครองอื่นใด ยกเว้นการรับประกันผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ปลายทางที่จัดส่งพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตามที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ การรับประกัน เงื่อนไข และการเยียวยาเหล่านี้มีให้เฉพาะกับผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้ปลายทางดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ และไม่สามารถมอบหมาย โอน หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สามใดๆ ได้ และความพยายามในการมอบหมาย หรือการโอนใดๆ จะถือเป็นโมฆะ
   
 7. ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว  ลูกค้ามีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำสำเนาสำรองข้อมูลลูกค้า และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดมีการทำซ้ำ และจัดทำเป็นเอกสารอย่างเหมาะสมก่อนจะอนุญาตให้ใช้บริการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ใดๆ INTEL, ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต, หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรือสื่อใดๆ INTEL, ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต, หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหาย หรือการสูญเสียของข้อมูลดังกล่าว ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การครอบครองของ INTEL ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต หรือของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง INTEL, ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต, หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะไม่มีความรับผิดชอบในการสำรองข้อมูล การบันทึก การถ่ายข้อมูล การกู้คืน การคืนข้อมูล หรือการติดตั้งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดย INTEL เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้น
   
 8. การจำกัดความรับผิด INTEL หรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจะไม่รับมีความรับผิดต่อลูกค้าสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่ได้ตั้งใจ การลงโทษ หรือค่าเสียหายพิเศษ ไม่ว่าจะได้รับคาดการณ์ล่วงหน้าหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียความนิยมในทุกกรณี ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้  ความรับผิดสูงสุดของ INTEL สำหรับการเคลมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริการนี้จะไม่เกินค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าได้จ่ายให้กับ Intel สำหรับบริการสนับสนุน หากมี โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการเหล่านี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่ลูกค้า ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ หรือในแต่ละประเทศ  ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดบางประการของข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริการเหล่านี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับลูกค้า ลูกค้าได้รับคำแนะนำให้ปรึกษากับหน่วยงานรัฐ หรือกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดสิทธิ์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน
   
 9. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. 9.1 - สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา Intel เป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใน และต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดใน และที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ ความรู้ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่พัฒนาโดย Intel ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการเหล่านี้.
    
  2. 9.2 - เหตุสุดวิสัย Intel จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใดๆ ในการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ Intel รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุสุดวิสัย สงคราม การจลาจล การคว่ำบาตร การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทางการทหาร การก่อการร้ายหรือการก่อวินาศกรรม ไวรัสอิเล็กทรอนิกส์ เวิร์มหรือไมโครโค้ดที่เสียหาย การขาดแคลนอุปทานหรือความล่าช้าในการส่งมอบโดยผู้ให้บริการของ Intel ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว อุบัติเหตุ การนัดหยุดงาน การแผ่รังสี ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยการขนส่งได้ ความล้มเหลวของการสื่อสารหรือสายไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก เชื้อเพลิง พลังงาน แรงงาน หรือวัสดุ
    
  3. 9.3 - ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการเหล่านี้เป็นความเข้าใจที่สมบูรณ์และทั้งหมดระหว่าง Intel และลูกค้าเกี่ยวกับการรับประกันและบริการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ และแทนข้อตกลง ข้อเสนอ การรับรอง แถลงการณ์ หรือความเข้าใจก่อนหน้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาในเรื่องนี้ การยกเว้น การปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะ ในกรณีที่เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Intel เท่านั้น
    
  4. 9.4 - กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกําหนดและเงื่อนไขบริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐ Delaware และสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้ข้อกำหนด และเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ ลูกค้ายอมรับต่อศาลของรัฐ Delaware ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลพิเศษเพื่อระงับข้อพิพาทหรืออ้างสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ หรือเรื่อง หรือเรื่องที่ก่อตัวขึ้น ลูกค้าสละสิทธิ์การคัดค้านทางกฎหมาย เขตอำนาจศาล และการเลือกสถานที่ดังกล่าว
    
  5. 9.5 - สามารถตัดได้ หากข้อใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการเหล่านี้มีความไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วน ความถูกต้องของประโยคที่เหลือหรือบางส่วนจะไม่ได้รับผลกระทบ
    
  6. 9.6 - การคงอยู่ หัวข้อ 2, 4.5, 5, 6, 7, 8 และ 9 จะยังคงมีผลบังคับแม้ว่าการรับประกันแบบจำกัดหรือบริการสนับสนุนใดๆ จะสิ้นสุด หรือหมดอายุแล้วก็ตาม
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัดในตลอดอายุการใช้งานสำหรับอะแดปเตอร์ Retail Intel® Ethernet
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรับประกันสำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet
รายการอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สำหรับการค้าปลีกที่เลิกผลิตแล้ว
การรับประกันแบบจำกัดสำหรับ Intel® Ethernet Optic และผลิตภัณฑ์สายเคเบิล