ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS [AYAPLCEL]

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® DCH สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค ITE Tech* (CIR) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC

Intel® Integrator Toolkit

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC6CAYH, NUC6CAYS

ไดรเวอร์โปรแกรมสําหรับการทํางานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXE) สําหรับ NUC6CAY, NUC8CCH

เครื่องมือ Intel® VCUST

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ NUC8CCH, NUC6CAY

ไดรเวอร์ตัวอ่านการ์ด Realtek* สําหรับ Intel® NUC

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ eMMC

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ NUC6CAY

ไดรเวอร์เครือข่าย Realtek* Gigabit Ethernet สําหรับ Windows® 10 สําหรับ NUC6CAY

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ NUC6CAY