ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ STK2M3W64CC