ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK1A32SC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Intel® สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK1A32SC

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์ โปรแกรมสําหรับการทํางานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXE) สําหรับ STK1A32SC, STK1AW32SC

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® 10 และ Windows 8.1* สําหรับ STK1A32SC

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows 8.1* สําหรับ STK1A32SC

แพ็คเกจไดรเวอร์ System-on-a-Chip (SOC) สําหรับ STK1A32SC