ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Bluetooth® Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี

อัพเดต BIOS [SYSKLi35]

เทคโนโลยี Intel® เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) สําหรับ NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 7 * / 8.1 * สําหรับ NUC6i3SY, NUC6i5SY

ไดรเวอร์ Intel® Serial IO สําหรับ NUC6i3SY, NUC6i5SY

การสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ไดร์เวอร์ GPIO สําหรับ Windows® 10 สําหรับ NUC6i3SY, NUC6i5SY