ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

ยูทิลิตี้ข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายและไดรเวอร์สําหรับ Linux*