การสนับสนุน BSDL Intel® FPGA

Intel® จัดเตรียมไฟล์ Boundary Scan Description Language (BSDL) สําหรับมาตรฐาน IEEE 1149.1, มาตรฐาน IEEE 1149.6 และข้อกําหนดมาตรฐาน IEEE 1532 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้