การสนับสนุน BSDL

ตารางที่ 1. เครื่องมือและแนวทางการสร้างไฟล์ BSDL

เครื่องมือหรือแนวทาง

เอฟพีจีเอ

ซีพีแอลดี

อุปกรณ์การกําหนดค่า

ตัวปรับแต่ง BSDL

สตา®, สแตรท® จีเอ็กซ์, สตารทิกซ์® II, สแตรทิกซ์® II GX, สแตรทิกซ์® III
อาร์เรีย® GX
พายุไซโคลน®, พายุไซโคลน® II, พายุไซโคลน® III

สูงสุด® 3000, สูงสุด® 7000, สูงสุด® II

EPC

การสร้างไฟล์ BSDL ในควอตัส® II

สร้าง BSDL (tcl)

สตา® IV, สตาร® วี
Arria® II, Arria® V
พายุไซโคลน® III LS, พายุไซโคลน® IV, พายุไซโคลน® V

แม็ก® วี

-

ตัวสร้าง BSDL หลังการกําหนดค่า

-

สูงสุด V

-

ผู้สร้าง BSDL หลังการกําหนดค่า

อินเทล® สแตรท® 10

-

-

ตัวสร้าง BSDL หลังการกําหนดค่า

อินเทล® อาร์เรีย® 10

-

-

ผู้สร้าง BSDL หลังการกําหนดค่า

อินเทล® แม็กซ์® 10

-

-

ตัวสร้าง BSDL หลังการกําหนดค่า

อินเทล® ไซโคลน® 10 LP, อินเทล® ไซโคลน® 10 GX

-

-

ตัวสร้าง BSDL หลังการกําหนดค่า

อินเทล® คลี®

-

-

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้