ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) สําหรับ Linux*

ตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW BIOS และการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) และ WinPE*

การอัปเดต S2600CW BIOS และเฟิร์มแวร์สําหรับ IDA, OFU, WinPE

RAID Interactive Tutorial for Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

RAID Interactive Tutorial for Intel® Embedded Software RAID Technology 2 (ESRT2)