ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเทอร์เน็ต - Windows*

อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel FreeBSD * Virtual Function Driver สําหรับ Intel® Ethernet Controller 700 และ E810 Series

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 อุปกรณ์แบบไดนามิกส่วนบุคคล: IPv4 Multicast