ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด

Intel® Processor Identification Utility - Windows* Version

Intel® Processor Diagnostic Tool

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* 64 (exe)