การปรับปรุงล่าสุด: 22 พฤศจิกายน 2021

เกี่ยวกับประกาศนี้

หน้านี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Intel ที่เกี่ยวข้องกับการส่งและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งมาโดยผู้สมัครงาน ("ผู้สมัคร") ผ่านทางส่วน Jobs at Intel ของเว็บไซต์ของ Intel ประกาศสากลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครนี้ (“ประกาศ” นี้) เป็นส่วนเสริมของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Intel

การเก็บรวบรวม การใช้ และการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Intel จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาและการว่าจ้าง เมื่อผู้สมัครได้รับการว่าจ้างโดย Intel แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครในระหว่างการจ้างงานจะได้รับการปกป้องโดยประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของพนักงานของ Intel

วัตถุประสงค์ขในการสรรหาประกอบด้วยการสื่อสารกับคุณ การประเมินคุณสมบัติและทักษะของคุณเป็นการภายใน การจัดเตรียมการสัมภาษณ์หรือการพูดคุยเพื่อคัดกรอง (รวมถึงการจัดเตรียมการเดินทางหากทำได้ หรือคืนเงินค่าใช้เดินทางให้กับผู้สมัคร) และอาจนำมาซึ่งการตรวจสอบประวัติสำหรับตำแหน่งบางตำแหน่งซึ่งจะได้รับการดำเนินการโดยมีประกาศแจ้งเพิ่มเติมและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้  เรซูเม่ที่ถูกส่งมายัง Intel เพื่อรับการพิจารณาควรประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติงานและประวัติการทำงานเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการทำงานก่อนหน้า ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและวันที่ ความสำเร็จที่สำคัญ การศึกษา ปริญญาหรือการรับรองที่ได้รับ วันที่และสถาบันที่ออกให้ รวมถึงรางวัลหรือความสำเร็จอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างกระบวนการการว่าจ้าง เราอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือจากบุคคลที่สามซึ่งประกอบด้วยบุคคลอ้างอิง ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน เราดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สามเหล่านั้นถูกเก็บรวบรวมมาโดยที่ได้รับการยินยอมจากคุณ หรือบุคคลที่สามเหล่านั้นสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเราได้ตามที่กฎหมายอนุญาต

การเก็บรักษา

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Intel ระยะเวลาการเก็บรักษาอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและการใช้งานข้อมูล  Intel เก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคคลากรเป็นเวลาสูงสุดสามปีนับจากวันที่สิ้นสุดความสัมพันธ์เว้นแต่ว่ากฎหมายที่บังคับใช้กำหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลที่แตกต่างไป ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดการรายงานข้อมูลผู้สมัครซึ่งอาจไปแทนที่ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานของ Intel

ตัวเลือกและสิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการแก้ไข อัพเดท ขอสิทธิ์เข้าถึงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Intel  นอกจากนี้ หากคุณต้องการอัพเดทหรือทำการเปลี่ยนแปลงเรซูเม่ของคุณ คุณทำได้เพียงแค่ส่งรีซูเม่ใหม่ หากคุณต้องการให้เราลบเรซูเม่ทั้งหมดของคุณออกจากระบบของ Intel โปรดส่งอีเมลถึง: jobsfeedback@intel.com หากต้องการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สนับสนุนของเราหาเรซูเม่ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจแล้วใส่ชื่อและรายละเอียดการติดต่อตามที่ได้ส่งมาพร้อมเรซูเม่ของคุณ

วิธีการติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Intel หรือต้องการใช้สิทธิ์และตัวเลือกใดที่มีอยู่ดังที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Intel ได้ 

ภาคผนวกสำหรับผู้สมัครใน EEA

หากคุณเป็นผู้สมัครใน EEA ที่สมัครงานในตำแหน่งภายใน Intel ทาง Intel Corporation จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ของการสมัครงาน การบริหาร การจัดการทรัพยากร ฯลฯ นิติบุคคลที่ทำการว่าจ้างในท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับการสรรหาในท้องถิ่น การบรรจุงาน และการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างที่ตามมา ส่วนต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใต้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคของสหภาพยุโรป ("GDPR"), กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร ("UK GDPR") และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ

หลักกฎหมาย สิทธิ์การปกป้องข้อมูล และข้อมูลติดต่อ

เราใช้ส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญา (รวมถึงเจตนาที่เข้าร่วมในสัญญา) และ/หรือความยินยอมตามกฎหมายร่วมกันในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแชร์ให้กับเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการสรรหา

ผู้สมัครใน EEA สามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในกรณีที่สามารถขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ คุณก็สามารถถอนความยินยอมได้ทุกเวลาโดยที่มีผลกระทบในอนาคต  การถอนความยินยอมจะไม่มีผลกับ (1) การประมวลใดตามกฎหมายที่เราดำเนินการก่อนการถอนความยินยอม (2) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักกฎหมายอื่น

หากคุณเชื่อว่าเรากำลังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานปกป้องข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ (รายละเอียดการติดต่อสำหรับหน่วยงานปกป้องข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรปเข้าถึงได้ที่นี่)

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต้นทางมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่ถูกถ่ายโอนมายังบริษัทของ Intel ที่อยู่นอกเขต EEA ที่ไม่มี “ระดับการปกป้องที่เพียงพอ” ตามที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมาธิการยุโรป การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักพื้นฐานของกฎองค์กรผูกพัน EEA ที่ชื่อว่ากฎองค์กรผูกพันของ Intel EEA ("EEA BCRs")  EEA BCRs ของ Intel กำหนดการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และมีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทสาขา และบริษัทในเครือที่ระบุในภาคผนวก 1 ของ EEA BCR สามารถเข้าถึง EEA BCRs ของ Intel ได้ที่นี่ ในกรณี EEA BCRs ของ Intel ไม่มีผลบังคับใช้ เราจะใช้มาตรการทางกฎหมายอื่นๆ เช่น สัญญาที่รวมข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป 

ในทำนองเดียวกัน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากสหราชอาณาจักร (UK) ที่โอนไปยังหน่วยงานของ Intel นอกสหราชอาณาจักรที่ไม่มี "ระดับการป้องกันที่เพียงพอ" ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของสหราชอาณาจักร ข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกฎองค์กรผูกพันสหราชอาณาจักร ซึ่งเรียกว่ากฎองค์กรผูกพันสหราชอาณาจักรของ Intel ("UK BCR") UK BCR ของ Intel กำหนดการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และมีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทในเครือ และบริษัทในเครือที่ระบุในภาคผนวก 1 ของ UK BCR สามารถเข้าถึง UK BCR ของ Intel ได้ที่นี่ ในกรณี UK BCR ของ Intel ไม่มีผลบังคับใช้ เราจะใช้มาตรการทางกฎหมายอื่นๆ เช่น สัญญาที่รวมข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถ่ายโอน

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือต้องการทำคำขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใดในภาคผนวกนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ส่วน "วิธีติดต่อเรา" ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Intel