ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1โปรดดู  https://software.thailand.intel.com/sites/products/documentation/doclib/daal/daal-user-and-reference-guides/daal_cpp_api/opt_notice.htm สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกประสิทธิภาพและการปรับแต่งในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Intel®