เพิ่มประสิทธิภาพคลาวด์ เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หรือฐานข้อมูลด้วย Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT)

เร่งความเร็วการเข้ารหัสและการบีบอัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขยายและประสิทธิภาพการทำงาน – สำหรับข้อมูลที่ใช้งานหรือที่เก็บ ระหว่างถ่ายโอนหรือระหว่างกระบวนการ Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) สามารถบันทึกรอบ เวลาและพื้นที่แอปพลิเคชันได้หลากหลายทั้งจากเครือข่ายไปยังองค์กร คลาวด์ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การส่งเนื้อหาไปยังฐานข้อมูล

ให้การปรับปรุงที่วัดได้

ใช้ Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) ทั่วทั้งเครือข่าย ระบบคลาวด์ และศูนย์ข้อมูล