ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows® 10 and Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for IT Admins

ไดรเวอร์ Windows® 10 และ Windows 11* Wi-Fi สําหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายของ Intel®