ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ยูทิลิตี้ INF ของชิปเซ็ต

ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows 8.1* และ Windows® 10

ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows 7*