ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 6-10 - Windows*

Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows® 7 และ 8.1* [เจนเนอเรชัน 6 15.40]