ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows® 7 & 8.1* [15.40 เจนเนอเรชั่น 6]