ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators

Windows® 10 and Windows 11* Wi-Fi Drivers for Intel® Wireless Adapters

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 7*

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows 8.1*

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Intel® Wireless 7265 Family (Rev. C)

Intel® Wireless Bluetooth® for Intel® Wireless 7265 Family (Rev. C)