ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Windows® 10 and Windows 11* Wi-Fi Drivers for Intel® Wireless Adapters

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for IT Admins

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11*

Bluetooth® Intel® Wireless สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และไดรเวอร์สําหรับ Windows 7*

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows 8.1*