ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G144430
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR1CT

930445
PCN

SR3GS

957485
PCN