ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

Intel® Integrator Toolkit

Intel® VCUST Tool

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7*/8.1* for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Legacy Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) for Windows 7*/8*/8.1* for Intel® NUC