ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.28]

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* (exe)

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows XP * 64 (exe)

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 7 * และ Windows Vista * (exe)

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows Vista * 64 (exe)