ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®, Windows 7* 64, Windows Vista* 64 (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver สําหรับ Windows 7 * และ Windows Vista * (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows 7*, Windows Vista, 64-บิต * (zip)

ไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®, Windows 7* และ Windows Vista* (zip)