ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator สําหรับ Windows Vista * 32(zip)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver สําหรับ Windows Vista * 64 (zip)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver สําหรับ Windows Vista * 64 (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver สําหรับ Windows Vista * 32 (exe)