ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ - Ubuntu*