ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Windows® 10 and Windows 11* Wi-Fi Drivers for Intel® Wireless Adapters

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และไดรเวอร์สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

Intel® Wireless Bluetooth® for Windows® 10 and Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth® for IT Administrators