คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® Reed Solomon II

คอร์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เอฟพีจีเอ Intel® Reed Solomon II มีอุปกรณ์เข้ารหัสและถอดรหัส Reed Solomon ที่กำหนดค่าพารามิเตอร์ได้ทั้งหมด อุปกรณ์เข้ารหัสและถอดรหัสเหล่านี้ถูกใช้ทั่วไปสำหรับการตรวจจับและการแก้ไขข้อผิดพลาดในแอปพลิเคชัน digital signal processing (DSP) ที่หลากหลายสำหรับการเก็บ การเรียกคืนและการส่งข้อมูล คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel Reed Solomon II ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชัน optical transport network (OTN)

อ่าน คู่มือผู้ใช้คอร์ IP Reed-Solomon ความเร็วสูง ›

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® Reed Solomon II