Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับ Intel®® NUC

19327
9/24/2019

บทนำ

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel Software Guard Extensions สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 31.4 MB
  • SHA1: BEF0ABD0813CAD427D85498754229315F70E0E89

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel Software Guard Extensions สําหรับ Windows 10 หรือ Windows Server 2016* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

หมาย เหตุ

ดู ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ได้รับการสนับสนุนบน Windows Server 2016

จําเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม Intel SGX หากเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย SGX ใน BIOS

ถ้า Intel SGX ถูกเปิดใช้งานใน BIOS ระบบของคุณ และระบบได้รับการกําหนดค่าให้รับการปรับปรุงจาก Windows Update, Intel® SGX โปรแกรมควบคุมพื้นฐานและ Intel® SGX PSW จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติจาก Windows Update.

ดูคู่มือการติดตั้งที่แนบมาสําหรับคําแนะนําในการติดตั้งด้วยตนเอง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้