Verilog HDL: การสร้างการออกแบบตามลําดับชั้น

author-image

โดย

ตัวอย่างนี้อธิบายถึงวิธีสร้างการออกแบบตามลําดับชั้นโดยใช้ Verilog HDL การออกแบบนี้เหมือนกับตัวอย่างลําดับชั้นของ VHDL, AHDL และแผนผัง ไฟล์top_ver.vคือระดับบนสุด ซึ่งเรียกไฟล์สองไฟล์ที่ต่ํากว่าbottom1.vและbottom2.v

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างนี้ในโครงการของคุณ ให้ไปที่:

vprim.v

top_verโมดูล top_ver.v 

(q, p, r, out);

อินพุต   q, p, r;
เอา   ต์พุต;
reg   out, intsig;

bottom1 u1 (.a(q), .b(p), .c (intsig);
bottom2 u2 (.l(intsig), .m(r), .n(out);

endmodule

bottom1.v

module bottom1 (a, b, c);

อินพุต   a, b;
เอาต์พุต   c;
reg   c;
เริ่ม
   c<=a & b; endmodule เสมอ

bottom2.v

module bottom2 (l, m, n);

อินพุต   l, m;
เอาต์พุต  n;
reg    n;
เริ่ม
   n<=l | m เสมอ endmodule

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้