ข้อมูลเกี่ยวกับ Intel® XeSS (Xe Super Sampling)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000090012

03/10/2022

Intel® XeSS คืออะไร
สิทธิประโยชน์ของ Intel XeSS
ความพร้อมใช้งานของ Intel XeSS สําหรับกราฟิก Intel
ความพร้อมใช้งานของ Intel XeSS สําหรับผู้จําหน่าย GPU รายอื่นๆ
การผนวกรวม XeSS Game Engine
เข้าถึง XeSS SDK

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การสุ่มตัวอย่าง Xe Super