เอกสารสําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000057237

05/01/2023

ค้นหาเอกสารที่จําเป็นสําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

ข้อมูลสรุปและตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™
ดูคุณประโยชน์และข้อมูลจําเพาะของหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™ ซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลหน่วยความจําด้วยราคาที่เป็นเจ้าของได้และประสิทธิภาพ

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อและข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™
รวมถึงคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับการเริ่มต้นใช้งานและการจัดการหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ: เตรียมใช้งานหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ (Linux*)
คําแนะนําในการกําหนดค่าและจัดการโมดูลหน่วยความจําIntel® Optane™บน Linux

เอกสารเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ภาพรวมของโมเดลการเขียนโปรแกรมหน่วยความจําถาวรและงานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้น