วิธีการซื้อและติดตั้งใบรับรอง DigiCert*, Entrust* และ/หรือ GoDaddy* สําหรับการตั้งค่าและการกําหนดค่าระยะไกล Intel® AMT

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055009

10/04/2023

วิธีการซื้อและติดตั้งใบรับรอง DigiCert* สําหรับ Intel® AMT การตั้งค่าและการกําหนดค่าระยะไกล (PDF) PDF icon

ขนาด: 2.6 MB
วันที่: กรกฎาคม 2018
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

วิธีการซื้อและติดตั้งใบรับรอง Entrust* สําหรับการตั้งค่าและการกําหนดค่า

ขนาด: 2.9 MB
วันที่: ธันวาคม 2012
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

วิธีซื้อและติดตั้งใบรับรอง GoDaddy* สําหรับการตั้งค่าและการกําหนดค่าระยะไกล Intel® Active Management Technology

ขนาด: 3.8 MB
วันที่: สิงหาคม 2018
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0


เอกสารนี้ให้คําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการซื้อและติดตั้งใบรับรอง DigiCert* ที่จะ:

  • จับคู่ Thumbprint DigiCert*, Entrust* และ/หรือ GoDaddy* ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
  • อนุญาตให้คุณใช้การกําหนดค่าและการบํารุงรักษาจากระยะไกลโดยใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*