วิธีการซื้อและติดตั้งใบรับรอง Entrust* สําหรับการตั้งค่าและการกําหนดค่า

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055010

10/04/2023

วิธีการซื้อและติดตั้งใบรับรอง Entrust* สําหรับ Intel® AMT การตั้งค่าและการกําหนดค่าระยะไกล (PDF) PDF icon
เอกสารนี้ให้คําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการซื้อและติดตั้งใบรับรอง Entrust* ที่จะ:

  • จับคู่ Thumbprint Entrust* ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
  • อนุญาตให้คุณใช้การกําหนดค่าและการบํารุงรักษาจากระยะไกลโดยใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

ขนาด: 2.9 MB
วันที่: ธันวาคม 2012
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*