ไม่สามารถทําการอัปเดตหรือกู้คืน BIOS บน Intel® NUC ด้วย USB

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005964

15/12/2022

หาก BIOS ไม่เห็นไฟล์อัปเดต/กู้คืนในแฟลชไดรฟ์ USB ให้ลองฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ USB ใหม่โดยไม่ได้ทําเครื่องหมายที่ Quick Format

 

Quick format

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวม BIOS
ระบุเวอร์ชัน BIOS บน Intel® NUC