การติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005471

26/08/2021

หมาย เหตุดูรายการเวอร์ชั่นของ Windows* ที่ Intel® NUC รองรับได้ที่ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เตรียมติดตั้ง

 1. ตรวจสอบตารางเฉพาะรุ่นด้านล่างสําหรับข้อมูลพิเศษใดๆ ที่นําไปใช้กับรุ่น Intel NUC ของคุณ
 2. ติดตั้งส่วนประกอบที่จําเป็นใน Intel NUC (หน่วยความจําและไดรฟ์ ที่ซื้อแยกต่างหาก)
 3. ใช้คอมพิวเตอร์อื่นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์เครือข่ายแบบมีสายหรือแบบไร้สายล่าสุด สําหรับ Intel NUC ของคุณ บันทึกลงในอุปกรณ์ USB
 4. เตรียมไฟล์อิมเมจของ Windows (ซื้อแยกต่างหาก) ให้พร้อมไว้ในอุปกรณ์ USB หรือ CD/DVD

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ข้อมูลเฉพาะรุ่น

ดูตารางข้อมูลพิเศษที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ หากรุ่น Intel NUC ของคุณไม่อยู่ในตารางนี้ จะไม่มี คําแนะนําพิเศษเพิ่มเติม และคุณสามารถดําเนินการขั้นตอนการติดตั้งได้โดยตรง

รุ่นของชุด Intel® NUCระบบปฏิบัติการ ข้อมูลพิเศษ
NUC7i3BNH
NUC7i5BNH
NUC7i7BNH
Windows® 10หากคุณวางแผนติดตั้งทั้งฮาร์ดไดรฟ์และหน่วยความจําIntel® Optane™ ต้องติดตั้ง Windows® 10 ลงในฮาร์ดไดรฟ์ อย่าติดตั้ง Windows 10 ลงในโมดูลหน่วยความจํา Intel Optane
รุ่นที่มีเฉพาะพอร์ต USB 3.0:
NUC6i7KYK
NUC6i5SYH
NUC6i5SYK
NUC6i3SYH
NUC6i3SYK
NUC5CPYH
NUC5PPYH
Windows 7*
ดูคําแนะนําที่ติดตั้ง Windows 7* บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ USB 3.0
DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 8*
Ubuntu*

ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนหากจําเป็น):

 1. กด F2 เมื่อได้รับแจ้งในระหว่างการบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือกขั้นสูง
 • ในโหมด SATA ของ อุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง >โหมด SATA ของชิปเซ็ตเป็นAHCI
 • ในเมนู Boot > Boot Priority ในบานหน้าต่าง Legacy Boot Priority จะมีการปิดใช้งาน Legacy Boot (ไม่ได้ทําเครื่องหมาย)
 • ในเมนู Boot > Boot Configuration ในบานหน้าต่างการบูต UEFIการเลือกระบบปฏิบัติการจะถูกตั้งเป็นWindows 8.x/Windows 10
 1. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

ดําเนินการต่อด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows 7

ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนหากจําเป็น):

 1. กด F2 เมื่อได้รับแจ้งในระหว่างการบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือกขั้นสูง
 • ในโหมด SATA ของ อุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง >โหมด SATA ของชิปเซ็ตเป็นAHCI
 • ในเมนู Boot > Boot Priority ในบานหน้าต่าง Legacy Boot Priority จะมีการปิดใช้งาน Legacy Boot (ไม่ได้ทําเครื่องหมาย)
 • ในเมนู Boot > Boot Configuration ในบานหน้าต่างการบูต UEFIการเลือกระบบปฏิบัติการจะถูกตั้งเป็นWindows 7
 1. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

ดําเนินการต่อด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
OpenElec

ทดสอบด้วยการพัฒนาประกอบที่ OpenElec ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนหากจําเป็น)

 1. กด F2 เมื่อได้รับแจ้งในระหว่างการบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือก ขั้นสูง
 • ในโหมด SATA ของอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง > ตั้งค่า โหมด SATA ของชิปเซ็ต เป็น AHCI
 • ในอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง>เมนู USB เปิดใช้งาน ดั้งเดิมของ USB อยู่ (ทําเครื่องหมายไว้)
 • ในเมนูอุปกรณ์ต่อพ่วง>วิดีโอมีการตั้งค่าหน่วยความจําขั้นต่ํา IGDเป็น512 MB
 • ในเมนู Boot > Boot Priority:
  • ปิดใช้งานUEFI Boot (ไม่ได้ทําเครื่องหมาย)
  • เปิดใช้งานLegacy Boot (ถูกเลือก)
 • ในเมนู Boot > Boot Configuration จะมี การเปิดใช้งาน USB ภายใต้ อุปกรณ์การบู๊ต อยู่ (ทําเครื่องหมายไว้)
 1. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจากการตั้งค่า BIOS


ดําเนินการต่อด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ติดตั้ง Windows*

 1. เสียบอุปกรณ์ที่มีไฟล์อิมเมจสําหรับติดตั้ง Windows (พอร์ต USB หรือไดรฟ์ออปติคอล USB หากไฟล์อิมเมจของ Windows อยู่ใน CD/DVD)
 2. เปิด Intel NUC
 3. ที่พร้อมท์ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ให้กด F10 เพื่อเปิดเมนูการเริ่มต้นระบบและเลือกไดรฟ์ที่จะติดตั้ง
 4. การตั้งค่า Windows เริ่มต้น ทําตามคําแนะนําการตั้งค่าทั้งหมด

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 1. หลังจากการตั้งค่า Windows เสร็จสมบูรณ์ ให้ติดตั้งไดรเวอร์เครือข่ายแบบมีสายหรือแบบไร้สายที่คุณดาวน์โหลดไว้ในขั้นตอนที่ 3
 2. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 3. ติดตั้งการอัปเดต Windows (ไม่บังคับ)
 4. ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ Intel NUC ทั้งหมดจากศูนย์ดาวน์โหลด

แหล่งข้อมูล Linux*

แหล่งข้อมูลการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PXE
วิธีการติดตั้ง Windows* จากอุปกรณ์ USB