การติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005471

15/12/2022

หมาย เหตุดูรายการเวอร์ชั่นของ Windows* ที่ Intel NUC รองรับได้ที่ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel®® NUC ของคุณ

เตรียมติดตั้ง

 1. ดูตารางเฉพาะรุ่นด้านล่างสําหรับข้อมูลพิเศษใดๆ ที่นําไปใช้กับ Intel NUC รุ่นของคุณ
 2. ติดตั้งส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่จําเป็นใน Intel NUC (หน่วยความจําและไดรฟ์ ซื้อแยกต่างหาก)
 3. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์เครือข่ายแบบมีสายหรือไร้สายล่าสุด สําหรับ Intel NUC ของคุณ (ค้นหารุ่น NUC ที่ลิงก์เท่านั้น) บันทึกลงในอุปกรณ์ USB
 4. เตรียมไฟล์อิมเมจของ Windows ให้พร้อม (ซื้อแยกต่างหาก) ในอุปกรณ์ USB หรือ CD/DVD   หาก Windows มีเครื่องมือสําหรับสร้างไดรฟ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้ที่ลิงก์ด้านล่าง:
  1. Windows 11*
  2. Windows® 10

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ข้อมูลเฉพาะรุ่น

ดูตารางข้อมูลพิเศษที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ หากรุ่น Intel NUC ของคุณไม่อยู่ในตารางนี้ แสดงว่า ไม่มีคําแนะนําพิเศษเพิ่มเติม และคุณสามารถดําเนินการต่อตามขั้นตอนการติดตั้งได้ทันที

รุ่นของชุด Intel® NUCระบบปฏิบัติการ ข้อมูลพิเศษ
NUC7i3BNH
NUC7i5BNH
NUC7i7BNH
Windows® 10หากคุณวางแผนติดตั้งทั้งฮาร์ดไดรฟ์และหน่วยความจํา Intel® Optane™ คุณต้องติดตั้ง Windows® 10 ลงในฮาร์ดไดรฟ์ อย่าติดตั้ง Windows 10 ลงในโมดูลหน่วยความจํา Intel Optane
รุ่นที่มีเฉพาะพอร์ต USB 3.0:
NUC6i7KYK
NUC6i5SYH
NUC6i5SYK
NUC6i3SYH
NUC6i3SYK
NUC5CPYH
NUC5PPYH
Windows 7*
ดูคําแนะนําที่ ติดตั้ง Windows 7* บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ USB 3.0
DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 8*
Ubuntu*

ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนหากจําเป็น):

 1. กด F2 เมื่อได้รับพร้อมท์ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือก ขั้นสูง
 • ในเมนูอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง> SATA โหมด SATA ของชิปเซ็ตเป็น AHCI
 • ในเมนู Boot > Boot Priority ในบานหน้าต่าง Legacy Boot Priority จะมีการปิดใช้งาน Legacy Boot (ไม่ได้ทําเครื่องหมาย)
 • ในเมนู Boot > Boot Configuration ในบานหน้าต่าง UEFI Boot มีการตั้งค่าการเลือกระบบปฏิบัติการเป็น Windows 8.x/Windows 10
 1. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

ดําเนินการต่อด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows 7

ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนหากจําเป็น):

 1. กด F2 เมื่อได้รับพร้อมท์ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือก ขั้นสูง
 • ในเมนูอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง> SATA โหมด SATA ของชิปเซ็ตเป็น AHCI
 • ในเมนู Boot > Boot Priority ในบานหน้าต่าง Legacy Boot Priority จะมีการปิดใช้งาน Legacy Boot (ไม่ได้ทําเครื่องหมาย)
 • ในเมนู Boot > Boot Configuration ในบานหน้าต่าง UEFI Boot มีการตั้งค่าการเลือกระบบปฏิบัติการเป็น Windows 7
 1. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

ดําเนินการต่อด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
OpenElec

ทดสอบกับรุ่นพัฒนาที่ OpenElec ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนหากจําเป็น)

 1. กด F2 เมื่อได้รับพร้อมท์ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือก ขั้นสูง
 • ในเมนูอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง> SATA โหมดชิปเซ็ต SATA จะถูกตั้งค่าเป็น AHCI
 • บนอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง>เมนู USB มีการเปิดใช้งาน USB รุ่นเก่า อยู่ (ทําเครื่องหมายไว้)
 • ในเมนู อุปกรณ์ต่อพ่วง>วิดีโอ มีการตั้งค่าหน่วยความจําขั้นต่ํา IGD เป็น 512 MB
 • ในเมนู Boot > Boot Priority:
  • UEFI Boot ถูกปิดใช้งาน (ไม่ได้ทําเครื่องหมาย)
  • เปิดใช้งาน Legacy Boot อยู่ (เลือก)
 • ในเมนู Boot > Boot Configuration มีการเปิดใช้งาน USB ภายใต้ อุปกรณ์การบูต อยู่ (เลือกไว้)
 1. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจากการตั้งค่า BIOS


ดําเนินการต่อด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ติดตั้ง Windows*

 1. เสียบอุปกรณ์ที่มีไฟล์อิมเมจสําหรับติดตั้ง Windows (พอร์ต USB หรือออปติคอลไดรฟ์ USB หากไฟล์อิมเมจของ Windows อยู่ใน CD/DVD)
 2. เปิด Intel NUC
 3. ที่พรอมต์ระหว่างการบู๊ต ให้กด F10 เพื่อเปิดเมนูการบู๊ตและเลือกไดรฟ์ที่จะติดตั้ง
 4. ทําตามคําแนะนําการตั้งค่าทั้งหมดระหว่างการติดตั้ง Windows หากการติดตั้ง Windows 11 ดูไม่สามารถติดตั้ง Windows 11* ได้ เนื่องจากต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการตั้งค่า

 

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 1. หลังจากการตั้งค่า Windows เสร็จสมบูรณ์ ให้ติดตั้งไดรเวอร์เครือข่ายแบบมีสายหรือไร้สายที่คุณดาวน์โหลดใน เตรียมการติดตั้ง - ขั้นตอนที่ 3
 2. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 3. ติดตั้งการอัปเดต Windows (ไม่บังคับ)
 4. ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ Intel NUC ที่เหลือจาก ศูนย์ดาวน์โหลด

แหล่งข้อมูล Linux*

แหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PXE
วิธีการติดตั้ง Windows* จากอุปกรณ์ USB