ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel Software Guard Extensions (Intel® SGX) Driver สําหรับ Windows*

แพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPO/S1200SPOR สําหรับ EFI ที่รองรับ Intel® Software Guard Extensions