ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) สําหรับตระกูล S1200SP

Intel® Configuration Detector สําหรับ Linux*

Intel Software Guard Extensions (Intel® SGX) Driver สําหรับ Windows*

ไดรเวอร์ windows* Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) สําหรับตระกูล S1200SP