ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

บันทึกและคืนค่ายูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบ (SYSCFG)

Intel® Server Board S1200SP BIOS และแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับ EFI

ยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

ยูทิลิตี้ตัวแสดง System Event Log (SEL)

ไดรเวอร์ Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) สําหรับตระกูล S1200SP

ไดรเวอร์ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Windows*