ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

โมดูล Intel® Joule™ - ลิงก์ดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการ

BIOS สําหรับโมดูลประมวลผล Intel® Joule™

ไฟล์การออกแบบบอร์ดส่วนขยาย - รูปแบบ Cadence